• Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee lain mukaan seuraavia luottamushenkilöitä ja vi­ran­hal­ti­joi­ta:

  • kaupunginhallituksen (ja sen jaosto) jäsenet ja varajäsenet
  • maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä
  • hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
  • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • kaupunginjohtaja, pormestari ja apulaispormestari
  • kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijät

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.
 

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
 

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
 

Henkilön on ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.
 

Sidonnaisuusrekisteriä ylläpitää Oriveden kaupungin tarkastuslautakunta ja rekisterin palvelun tuottaja on Innofactor Software Oy:n Dynasty sidonnaisuusrekisterisovellus.
 

Linkki Oriveden kaupungin sidonnaisuusrekisteriin