Sulje

Tietoa evästeistä

Sivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja. Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. Jos käytät useampaa eri selainta, muista poistaa evästeet kaikista.

Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella

Toimiva jätevesijärjestelmä estää lähiympäristön, kuten pohjaveden ja kaivoveden pilaantumista ja muita asuinympäristön hygieenisyyshaittoja. Puutteellisesti käsitellyt jätevedet lisäävät omalta osaltaan vesien kuormitusta ja varsinkin pienet järvet rehevöityvät helposti.

Haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulain 154 - 158 ja 238 §:t ja asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Laissa ja asetuksessa ei määrätä käytettävää puhdistuslaitteistoa, vaan niissä määritellään taso, kuinka paljon järjestelmän tulee jätevettä puhdistaa.

Jos kiinteistö sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella tai alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, jätevesijärjestelmä tulee saneerata asianmukaiseen kuntoon 31.10.2019 mennessä, mikäli vanha järjestelmä ei täytä vaatimuksia. Erityistapauksissa kiinteistölle voidaan myöntää lisäaikaa. Ympäristönsuojelumääräysten mukaan pohjavesialueilla ja vesistöjen läheisyydessä vesikäymäläjätevedet on johdettava yleensä umpisäiliöön.

Muilla alueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät tulee kunnostaa siinä vaiheessa, kun kiinteistölle tehdään muu remontti, kuten vesikäymälän rakentaminen tai rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- ja muutostyö.

Jätevesien käsittelyvaatimukset eivät koske niitä kiinteistöjä, joissa kiinteistöllä vakinaisesti asuva haltija tai haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943, jos kiinteistön jätevesistä ei aiheudu haittaa.

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä tulee olla kaikilla kiinteistöillä kirjallisena kiinteistöllä ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Samoin käyttö- ja huolto-ohjeet tulee olla.

Suositeltavat jätevesien käsittelyjärjestelmät

Vaikka lainsäädäntö ei pakottaisi tekemään kunnostuksia jätevesijärjestelmään, jokainen asukas haluaa pitää lähiympäristönsä pohjavedet ja järvet puhtaina. Seuraavassa on ohjeita jätevesien käsittelystä.

Jos kiinteistöllä on vesikäymälä, ei pelkkä sakokaivokäsittely riitä, vaan saostuskaivojen perässä täytyy olla vähintään jokin maaperäkäsittely. Suurella osalla vapaa-ajanasunnoista jätevesiksi syntyy pelkkiä pesuvesiä niin vähän, että niillä riittää jätevesien imeytys maaperään.

Markkinoilla on hyvin monenlaisia puhdistamoita. Päävaihtoehdot ovat umpisäiliö (WC-vesille), maasuodattamo, maahanimeyttämö tai laitepuhdistamo. Käymälävaihtoehtoja ovat kuivakäymälä, vähävetinen vesikäymälä ja tavallinen vesikäymälä. Nykyisin on saatavana myös sisäkuivakäymälöitä. Jätevesijärjestelmän uusiminen tai kunnostaminen tulee tehdä asiantuntevan suunnittelijan laatiman suunnitelman mukaisesti. Suunnittelijan tulee käydä kiinteistöllä ja auttaa valitsemaan lukuisista vaihtoehdoista kiinteistölle sopivin järjestelmä. Myös yhteisen puhdistusjärjestelmän rakentaminen naapureiden kanssa on mahdollista. Suunnitelma toimitetaan kaupungin rakennusvalvontaan toimenpideilmoituksen liitteenä. Ilmoituslomake on lomakeluettelossa.

Nykyisen jätevesijärjestelmän toimivuutta voi arvioida itse järjestelmän iän, kunnon, toimivuuden sekä ympäristössä näkyvien vaikutusten perusteella. Kunnostustarpeen arvioinnin voi teettää suunnittelijalla ja siihen antavat neuvoja myös kaupungin viranhaltijat.

Ympäristön ja terveyden kannalta paras ja usein myös taloudellisin ja huolettomin ratkaisu on käsitellä käymälä- ja pesuvedet eri järjestelmissä. Pääosa rehevöittävistä ravinteista on virtsassa ja mahdolliset terveydelle haitalliset mikrobit ovat kiinteissä ulosteissa. Siksi niitä ei kannata sekoittaa vähemmän haitallisiin pesuvesiin.

Toimiakseen hyvin jätevesijärjestelmä tarvitsee tarkkailua ja huoltoa. Jätevesijärjestelmällä tulee olla käyttö- ja huolto-ohjeet, joiden mukaisesti huoltotoimet tehdään. Kaikki tehdyt toimet ja havainnot kirjataan käyttöpäiväkirjaan. Järjestelmän toimivuutta voi tarkkailla sekä aistinvaraisesti että laboratoriossa tutkittavilla vesianalyyseillä.

Neuvoja oman jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointiin saa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n jätevesineuvojalta vuonna 2019 lokakuun loppuun saakka (p. 050 476 3500 tai 050 570 9511).

 

Yhteystietoja:

Pirkanmaalla toimivien suunnittelijoiden, kaivuriurakoitsijoiden, huoltoliikkeiden ja lietteentyhjentäjien yhteystietoja ym. tietoa:
https://kvvy.fi/

Kuivakäymälän hoito ja käymäläjätteen kompostointi:
http://www.huussi.net/materiaalia/

Määräykset ja ohjeet:

Jätevesiasetus 26.3.2015
http://www.ymparisto.fi/hajajatevesi

Ympäristönsuojelumääräykset

Rakennusjärjestys
 

Lomakkeet:

Mallisuunnitelma; Jätevesien käsittelysuunnitelma

Asemapiirrosmalli

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Jätevesijärjestelmän käyttöpäiväkirja

Jätevesijärjestelmän toimenpideilmoituslomake

Selvitys naapurien kuulemisestaHyödyllisiä linkkejä:

Ympäristöhallinto http://www.ymparisto.fi/hajajatevesi

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto http://www.vesiensuojelu.fi/jatevesi/etusivu.html

Pirkanmaan jätevesineuvontasivusto http://www.kvvy.fi/jatevesi/etusivu.html

Tietoa kuivakäymälöistä http://www.huussi.net/

Kompostikäymälät