Sulje

Tietoa evästeistä

Sivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja. Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. Jos käytät useampaa eri selainta, muista poistaa evästeet kaikista.

LUVAT JA ILMOITUKSET

 

Ympäristölupa

Eräät laitokset ja toiminnat tarvitsevat ennen toiminnan aloittamista ympäristönsuojelulain mukaisen luvan. Luvanvaraiset toiminnot on lueteltu ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa.

Hakemus- ja ilmoituslomakkeet sekä ohjeet ovat ympäristöhallinnon internet-sivulla, johon on linkki kohdassa lomakkeet.

Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.7.2016 alkaen (pdf)


Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2020 alkaen (pdf)
 

Rekisteröintimenettely

Rekisteröitäviä toimintoja ovat nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, alle 50 megawatin energiantuotantolaitokset, asfalttiasemat, kemialliset pesulat, suurehkon määrän orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat. Pohjavesialueilla myös nämä toiminnat tarvitsevat ympäristöluvat.

Jätelain mukaisia rekisteröitäviä toimintoja ovat jätteen ammattimainen keräyspaikka, jätteen ammattimainen kuljetus ja tuottajavastuulle määrättyjen tuotteiden tuottajayhteisönä toimiminen. Näistä jätteen ammattimaisen keräyksen rekisteröinnin tekee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja kaksi viime mainittua rekisteröintiä tehdään Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa.

 

Ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettely voi laissa määritellyissä tapauksissa korvata ympäristöluvan. Betoni- ja tiilijätettä tai tuhkaa voidaan hyödyntää maarakentamisessa yleisellä tiellä tai urheilu-, pysäköinti- tai teollisuusalueella, jos ELY-keskus hyväksyy toiminnasta tehtävän ilmoituksen. Samoin pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistamisen voi ELY-keskus hyväksyä ilmoituksen perusteella.
 

Tilapäinen melu ja tärinä

Tilapäisestä melusta ja tärinästä on toiminnanharjoittajan ilmoitettava kirjallisesti kunnan ympäristöviranomaiselle. Muita toimintoja, joista on ilmoitusvelvollisuus, ovat koeluonteinen toiminta ja poikkeuksellinen tilanne. Ilmoitus voidaan tehdä Suomen ympäristökeskuksen lomakkeille.

tilapäinen melu ja tärinä (YSL 118 §)

koeluonteinen toiminta (YSL 119 §)

poikkeukselliset tilanteet (YSL 120 §)
 

Lannan tai lannoitevalmisteen aumavarastointi

Valtioneuvoston nk. nitraattiasetuksen mukaan lannan tai muun eloperäisen lannoitteen varastoinnista pellolla aumassa tulee tehdä ilmoitus. Linkki aumausilmoitukseen.
 

Maa-ainesten otto

Soran, mullan ja kallion ottamiseen tarvitaan kotitarveottoa lukuun ottamatta maa-aineslain mukainen lupa maa-aineslaki (555/1981)maa-ainesasetus (926/2005). Kallion louhintaa ja murskausta varten on oltava myös ympäristölupa, jos toiminta kestää pidempään kuin 49 päivää. 1.7.2016 alkaen maa-aineslupa-asia käsitellään tällöin samassa luvassa. Jos maa-ainesten otto voi muuttaa pohjavesiesiintymää, tarvitaan ottamiseen myös vesilain mukainen lupa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.

Maa-ainesten otosta on vuosittain tehtävä ilmoitus. Myös kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus, jos otettavan maa-aineksen määrä on yli 500 m3.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman ja alueen ympäristölupahakemuksen tarkastamisesta ja toiminnan valvonnasta suoritettavat maksut 1.7.2016 alkaen (pdf)
 

Maa-ainesten ottamissuunnitelman ja alueen ympäristölupahakemuksen tarkastamisesta ja toiminnan valvonnasta suoritettavat maksut 1.1.2020 alkaen (pdf)
 

Vesilain mukaiset luvat

Monet rannan pieniltäkin vaikuttavat hankkeet voivat vaatia vesilain mukaisen luvan tai niistä tulee tehdä ilmoitus. Esitteessä "Kansalaisen tärkeät vesiluvat" on perustiedot yleisimmistä lupa-asioista. Lisäksi ohjeet ruoppauksiin ja niittoihin sekä ilmoituslomake löytyy oheisista pdf-tiedostoista. Ympäristöhallinnon sivuilta löytyy lisätietoja 
rantojen kunnostuksesta, maankuivatuksesta ja ojituksesta sekä pienistä vesirakennustöistä

Kansalaisen tärkeät vesiluvat  (302 kB) (pdf-tiedosto)

Ruoppaus- ja niittoilmoitus sekä ohjeet  (600 kB) (pdf-tiedosto)
 

Vesihuoltolain mukaiset vapautukset

Kiinteistöllä on vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella pääsääntöisesti velvollisuus liittyä vesijohtoon ja viemäriin sekä mahdolliseen hulevesiviemäriin. Vapautuksen kiinteistölle vesihuoltolain 10 §:ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta voi antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 11 §:ssä säädetyin perustein.

Kiinteistön jätevesijärjestelmää koskevat luvat

Kun rakentamiseen haetaan rakennuslupaa uudisrakentamisen tai remontoinnin vuoksi ja kiinteistö sijaitsee alueella, jossa ei ole kunnallista viemäriä, tulee hakemukseen liittää myös suunnitelma jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamisesta tai uusimisesta.

Jos kiinteistöllä uusitaan jätevesien käsittelyjärjestelmä, siitä tulee tehdä rakennustarkastajalle toimenpideilmoitus, johon liitetään jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma. Rakennuslupa-, toimenpidelupa- ja ilmoituslomakkeita saa rakennusvalvontatoimistosta.
 

Maasto- ja vesiliikenne

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla saa ajaa maastossa maanomistajan luvalla. Harjoitusten tai kilpailujen järjestämiseen moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa tai vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristölupa.

Vesiliikenteen rajoituksia koskevat päätökset antaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

 

Öljysäiliön poistaminen 

Käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö putkistoineen on ympäristönsuojelumääräysten mukaan poistettava maaperästä. Yksittäistapauksissa ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu säiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle. Luvan myöntäminen edellyttää, että turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä tarkastaja toteaa säiliön ehjäksi.

 

Kemikaalilain mukaiset lupa-asiat

Vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia valvoo pelastusviranomainen. Kemikaaleja ja polttoaineita käsittelevien ja varastoivien yritysten tulee eräissä tapauksissa tehdä kemikaali-ilmoitus Pirkanmaan pelastuslaitokselle tai Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle Tukesille.

Kemikaalilainsäädännän valvonnasta ympäristönsuojelulain mukaisessa toiminnassa vastaavat myös kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja ELY-keskus. Kemikaalien tuote- ja markkinavalvonnasta vastaa Tukes.Ilmoitus Natura 2000 -aluetta merkittävästi heikentävästä toimenpiteestä

Natura 2000 -alueella tai sen läheisyydessä suoritettavista toimenpiteistä tulee ilmoittaa alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Pirkanmaan ELY-keskus), jos niistä saattaa seurata laissa kielletty heikentyminen Natura 2000 -alueella.