Sulje

Tietoa evästeistä

Sivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja. Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. Jos käytät useampaa eri selainta, muista poistaa evästeet kaikista.

Erityiskysymyksiä


23.3 Ojat, rummut (Vesilaki)

Jos uusi oja on rakennettava yksityisen tien alitse tai sellaisen tien poikki johtavaa puroa tai ojaa on suurennettava, ja sen johdosta uusi silta tai rumpu on tarpeen taikka entinen on muutettava, tämä on ojittajan kustannuksella tehtävä vähintään entisen veroiseksi, mutta sillan ja rummun kunnossapäminen on tienpitäjän (tiekunnan) asiana.

Jos ojittajan ja tienpitäjän välillä syntyy erimielisyyttä esim. ojan kaivuusta tai sillan ja rummun hoidosta, asia on saatettava kunnan ympäristölautakunnan ratkaistavaksi.
 

23.4 Hevosajoneuvot

YkstL 80 § perusteella tieosakkaat voivat kieltää kaikilla tai joillakin moottori- tai hevosajoneuvoilla tapahtuvan tienkäytön, niiltä jotka eivät ole tien osakkaita huomioiden kuitenkin valtion- ja kaupunginavustussäädökset. Hevosajoneuvolla tarkoitetaan hevosen vetämää vaunua tai rekeä.

Tieosakkaan tienkäyttöoikeus on pääsääntöisesti rajoittamaton. Sen vuoksi mm. osakkaan toimesta tapahtuvaa hevosen kilpailuun harjoittamista (hiittaamista) ei voi kieltää tai rajoittaa pysyvästi. Tällöinkin on toki noudatettava tieliikennelakia. Osakkaalle on määrättävä lisäyksiköt (tai tilapäisestä lisäkäytöstä käyttömaksu) hevosajoneuvolla ajosta. Muulle kuin tieosakkaalle voitaneen tienkäyttöoikeus myöntää rajoitettuna siten, että tietynlainen tienkäyttö on kielletty tai rajattu ajallisesti.

Ratsukkoa ei katsota hevosajoneuvoksi. Satunnaisesti tapahtuva ratsastaminen kuuluu ns. jokamiehenoikeuteen. Sen sijaan säännöllinen ja mahdollisesti usealla ratsukolla tapahtuva liikennöinti vaatii aina tiekunnan luvan.
 

23.5 Liikennemerkit (Tieliikennelaki 51 § 2 mom)

Yksityistielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä (tiekunta) saatuaan siihen kunnan suostumuksen.

On huomioitava, että puomi ja veräjäkin ovat liikenteen ohjauslaitteita.

Kunnan suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseksi.
 

23.6 Rakentaminen yksityistien varrelle (YkstL 19 §)

Milloin liikenneturvallisuuden on katsottava vaativan, voidaan kieltää ilman tielautakunnan lupaa rakentamasta liikenneturvallisuutta vaarantavaa rakennusta, aitaa tai muuta pysyvää laitetta yksityisen tien tai sen osan varrelle enintään kahdentoista metrin etäisyyteen ajoradan keskiviivasta.

Hakemuksen tielautakunnalle ko. kiellon saamiseksi tai sen kumoamiseksi voi saattaa vireille tiekunta tai tieosakas.
 

23.7 Liittymät (YkstL 32 a §)

Rakenteet ja laitteet, mitkä ovat tarpeen kiinteistön tai muun tien liittämiseksi yksityiseen tiehen, on liittyjä velvollinen tekemään ja pitämään kunnossa.

Jos velvollisuuden laiminlyönnistä on ilmeistä vaaraa yksityisen tien liikenteelle tai sen kunnossapidolle eikä liittyjä kehotuksesta huolimatta ryhdy tarpeellisiin toimenpiteisiin, voivat tieosakkaat tai tiekunta ottaa työn tehdäkseen asianomaisen kustannuksella. Tästä johtuu, että liittyvän kiinteistön omistajan on syytä pyytää tiekunnalta liittymän rakentamisohjeet. Tällöin on huomioitava, että työn tekemisestä on tehtävä tiekunnan päätös, mistä asianosaisella on tietenkin valitusoikeus tielautakunnalle.
 

23.8 Tien sulkeminen

Jatkuvan luvattoman tienkäytön estämiseksi voivat tiekunnat päättää sulkea tien puomilla. Päätös on tehtävä tiekunnan kokouksessa tai jos sitä ei ole perustettu on kaikkien tieosakkaiden kanssa asiasta sovittava. Mikäli joku tieosakas rakentaa puomin ilman tiekunnan (tai kaikkien muiden osakkaiden) lupaa, on puomi laiton ja se voidaan poistaa pahimmassa tapauksessa poliisin virka-avulla. Huom! Kunnan suostumus.

Mikäli tiekunnan tie päätetään sulkea tai muu kuin osakkaiden liikenne kielletään liikennemerkillä, on huomioitava ne velvoitteet mitä johtuu mahdollisesta valtion- ja kaupunginavustuksen saamisesta ja takaisin maksamisesta.

Kaupunki voi anomuksesta sallia puomin asettamisen myös sellaiselle tielle, mikä saa kaupunginavustusta, jos siihen on perustellut syyt.
 

23.9 Puiden ja pensaitten poistaminen

Tieoikeuteen kuuluu puiden ja pensaiden ja muiden haittaa aiheuttavien luonnonesteiden poistaminen tiealueelta sekä sille ulottuvien oksien karsiminen. Yleensä on sovittu tieoikeutta perustettaessa, että kaadettavat puut kuuluvat maanomistajalle. Jos tien rakentamisen jälkeen tiealueelle kasvaa puustoa se taasen kuuluu tiekunnalle.

Tiealue käsittää tieoikeutta perustettaessa määrätyn alueen, yleensä karttaan merkityssä paikassa tietyn levyisenä. Tämän alueen ulkopuolelta ei tiekunta voi poistaa em. esteitä ilman maanomistajan lupaa vaan tarvittaessa tiekunnan on pyydettävä kunnan tielautakunnalta siihen toimenpidelupaa. Tielautakunta voi tässä yhteydessä määrätä maanomistajalle vahingonkorvausta.

Tiealueet ovat monesti vuosien kuluessa leventyneet virallisen tieoikeuden ulkopuolelle. Tästä syystä on syytä varmistua etukäteen virallisen tieoikeuden leveydestä tai sopia maanomistajan kanssa toimenpiteen suorittamisesta.
 

23.10 Verotus

23.10.1 Tulo- ja varallisuusverotus

Tiekunta on vapaa suorittamasta valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle veroa sille yksityistielain nojalla kertyneen tulon ja omaisuuden perusteella (YkstL 99 §). Yksityistielain mukaista tuloa ovat lähinnä erilaiset tiemaksut ja korvaukset sekä valtion- ja kunnanavustukset. Veronalaista tuloa sen sijaan olisivat mm. korkotulot ja soranmyyntitulot.

Jos tieosakas suorittaa tienpitotoimenpiteitä omaa tiemaksuaan vastaan, on tämä työ katsottava ns. talkootyöksi eikä siitä peritä veroa eikä työnantajanmaksuja riippumatta siitä onko osakas ennakkoperintärekisterissä vai ei. Osakkaan tiemaksujen yli menevä työnosuus on sen sijaan verotettavaa tuloa osakkaalle ja siitä on myöskin maksettava tavanomaiset työnantajan maksut.

Tiekunnan toimielimen jäsenille ja tilintarkastajille maksetut palkkiot ovat ennakonpidätyksen alaista tuloa, mutta palkkioista ei kuitenkaan suoriteta sosiaaliturvamaksuja (kysymys ei ole palkasta).

23.10.2 Arvonlisäverotus

Tiekunnat eivät yleensä harjoita liiketoimintaa, vaan osittain talkooperiaatteella pitävät kunnossa yksityistä tietään. Tiekunta ei yleensä voikaan hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Tiekunta ei voine omistaa kiinteää omaisuutta, mutta sillä voi olla oikeus maa-aineksen ottamiseen tiealueen liitännäisalueelta ja siitä johtuen myöskin maa-aineksen myyntituloja. Tällöin tulisi harkittavaksi se pitäisikö tiekunnan sittenkin olla arvonlisäverovelvollinen?

Sen sijaan tiekunta aina loppukäyttäjänä on velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa ulkopuoliselle urakoitsijalle maksamastaan palveluksesta. Jos tieosakas tekee tienpitotöitä tiekunnalle omaa tiemaksuaan ja/tai erikseen tilattuna voi tästäkin palveluksesta mennä arvonlisävero.

Tiemaksut sekä valtion- ja kunnanavustukset ovat arvonlisäverosta vapaat.
 

23.11 Tienpitäjän vastuu

Tielainsäädännössä ei ole otettu suoranaisesti kantaa tienpitäjän vastuuseen. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti taikka tuottamuksella aiheuttaa toiselle vahinkoa, on velvollinen korvaamaan sen, jollei kyseisestä laista muuta johdu.

Vastuussa tien kunnossapidon laiminlyönnistä on tienpitäjä, osakkaat/tiekunta.

Yksityistielain 7 § 4 momentin mukaan: "Tie on pidettävä sellaisessa kunnossa kuin sen tarkoitus ja siitä tuleva hyöty edellyttävät ottamalla huomioon, ettei kunnossapidosta aiheudu tieosakkaalle kohtuuttomia kustannuksia."

Oikeuskäytännön luomat periaatteet asettavat tienpitäjälle velvollisuuden huolehtia korostuneesti tien asianmukaisesta käyttökunnosta. Tienpitäjän on voitava osoittaa vahinkotapauksessa, että tienpitäjä on huolellisesti hoitanut tien kunnossapidon, tiellä ei ole vahingon aiheuttamaa epäkuntoisuutta tai siitä on ainakin tienkäyttäjiä informoitu (liikennemerkein) taikka kyseessä on tapahtuma, mitä ei kaikella huolellisuudellakaan ei olisi voitu välttää.

Toisaalta on vahingon kärsineen myös pystyttävä osoittamaan, että vahinko on tapahtunut kyseisellä tiellä ja johtunut tienpidon laiminlyönnistä. Tapahtumapaikalla olisi välittömästi pidettävä tutkimus (tienpitäjä/poliisi).

Tienpitäjän korvattavat vahingot ovat varsin harvinaisia.
 

23.12 Toimielimen vastuu

"Jos toimitsijamies tai hoitokunnan jäsen on tehtäväänsä suorittaessaan tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut tiekunnalle vahinkoa, hän on velvollinen korvaamaan sen, jollei sitä toimenpidettä, josta vahinko on aiheutunut, ole tilitystä tarkasteltaessa tai muutoin hyväksytty." (YkstL 63 §).
 

23.13 Tieosakkaan vastuu

Sen lisäksi mitä osakas joutuu vastaamaan yhteisesti tienpidosta osallistumalla tienpidon kustannuksiin ja muihin vastuisiin tieyksiköittensä mukaisessa suhteessa, on kiinteistön omistaja vastuussa tämän lain voimassa olessa edelliselle omistajalle syntyneestä tienpidosta johtuneista velvoituksista, ei kuitenkaan edellisen omistajan laiminlyönnistä rahana suoritettavista maksuista. (YkstL 74 §).

Kiinteistö on panttina yksityistielain mukaisista maksuista sekä niiden koroista.