Sulje

Tietoa evästeistä

Sivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja. Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. Jos käytät useampaa eri selainta, muista poistaa evästeet kaikista.

Yksityiset sosiaalipalvelut

Ohjeet yksityisille ilmoituksenvaraisille palveluntuottajille

Mikäli yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja tuottaa muita kuin ympärivuorikautisia sosiaalipalveluja, tulee sen tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan. Orivedellä ilmoitus tulee toimittaa Sote-jaostolle.

Postitse:
Oriveden kaupunki/ Sote-jaosto
PL 7
35301 Orivesi

Sähköpostitse:
kirjaamo@orivesi.fi

 

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta tehdään lomakkeella: Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta

Ilmoitukseen liitettävät liitteet

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen (1053/2011) 1 §:n mukaisesti toiminnan aloittamisesta tehtyyn ilmoitukseen on liitettävä soveltuvin osin seuraavat liitteet:

1. jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys;
2. kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta;
3. toimintasuunnitelma;
4. toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma;
5. pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys;
6. pelastusviranomaisen lausunto;
7. terveydensuojeluviranomaisen lausunto;
8. sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai toimielimen määräämän viranhaltijan lausunto, jossa palveluja annetaan;
9. jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta; sekä
10. jäljennös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta

 

Mikäli palvelujen tuottajan toimintaan liittyy kunnan alueella työskentely lasten kanssa ilman huoltajan läsnäoloa, toiminnan vastuuhenkilön rikosrekisteriote on esitettävä kunnan edustajalle kunnan kanssa järjestettävässä tapaamisessa.

Toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä yllä luetelluista liitteistä liitteet, jotka kuvaavat toiminnan muutosta.

 

Luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisten sosiaalipalvelun tuottajien, jotka tuottavat jatkuvaa ympärivuorokautista sosiaalipalvelua, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Lupa kattaa kaikki palvelujen tuottajan toimintayksiköt, joissa tuotetaan ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja.

Lupaa haetaan lomakkeella siltä Aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Tampere-Orivesi sote - yhteistoiminta-alueella toteutettavan toiminnan osalta yrittäjä toimittaa lupahakemuksensa Länsi-Suomen aluehallintovirastoon. Mikäli palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan Valviralta.

Lupahakemuksessa on mainittava palvelujen tuottamistapa eli se, mikä osa toiminnasta hoidetaan palvelujen tuottajan omana toimintana ja miltä osin käytetään alihankintana tuotettuja palveluja. Lupahakemukseen liitetään yllä lueteltujen ilmoituksen liitteiden lisäksi omavaraisuustodistus ja todistus ulosottorekisteristä.
Palvelujen tuottajan, joka on hakenut lupaa, ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta ilmoituksenvaraisista (rekisteröitävistä) sosiaalipalveluista, mikäli ne ilmenevät lupahakemuksesta.Lisätietoja:
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110922
Asetus yksityisistä sosiaalipalveluista (1053/2011) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111053

Tietoa yksityisiltä sosiaalipalveluita tuottavilta yrityksiltä edellytettävästä omavalvontasuunnitelmasta
http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/sosiaalihuolto/omavalvonta

Yksityisten sosiaalipalveluiden arvonlisäveroa koskevaa tietoa
Sosiaalipalvelujen arvonlisäverotus

 

Omavalvontasuunnitelma

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista tuli voimaan lokakuussa 2011. Sen mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toimintansa asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Valviralle on annettu valtuutus antaa määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta.

Valviran määräykset omavalvonnasta tulivat voimaan 1.3.2012. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä toimintayksikössä julkisesti esillä, ja palvelujen tuottajan on seurattava sen toteutumista.

Omavalvonta on työkalu, jonka avulla voidaan kehittää ja seurata palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä työssä. Omavalvonnan perusidea on siinä, että toimintayksikölle on laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti.

Valvirassa on laadittu ohje, joka auttaa omavalvontasuunnitelman laatimisessa ja tukee omavalvonnan käynnistämistä. Ohjeen rinnalle on laadittu lomakepohja, jota palvelujen tuottaja voi halutessaan käyttää apuna laatiessaan omavalvontasuunnitelmaa.

Määräys yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan omavalvontasuunnitelmasta linkki tiedostoon

Valviran ohje: Omavalvonta yksityisessä sosiaalihuollossa Valviran ohje 

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma lomakepohja Lomake

 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110922


Arvonlisäverottomuus

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa.

Sosiaalihuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on:
- lasten ja nuorten huolto
- lasten päivähoito
- vanhustenhuolto
- kehitysvammaisten huolto
- muut vammaisten palvelut ja tukitoimet
- päihdehuolto
- muu tällainen toiminta.

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynnit voivat olla sosiaalihuoltopalveluina arvonlisäverottomia.
Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista.
Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

 

Milloin palveluntuottaja voi myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti?

Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti.
Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle (jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia). Asiakaskohtaista sosiaaliviranomaisen päätöstä ei tarvita, mutta seuraavien edellytysten on täytyttävä:

- Palveluntuottaja on tehnyt muiden kuin ympärivuorokautisten palvelujen tuottamisesta ilmoituksen siihen kuntaan, jossa hän toimii. Ilmoitus täytyy tehdä myös kotipalvelujen tukipalvelujen tuottamisesta, esimerkiksi siivouspalveluista. Jos palvelun tuottaja toimii useissa kunnissa, ilmoitus täytyy tehdä kaikkiin kuntiin. Ympärivuorokautisten sosiaalihuoltopalvelujen tuottamiseen vaaditaan sosiaaliviranomaisen lupa.

  • Palveluntuottaja on tehnyt palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa.
  • Palveluntuottaja on tehnyt asiakkaan kanssa palvelusopimuksen palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina.
  • Palveluntuottajalla on vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta.
  • Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma.

 

Milloin voit ostaa arvonlisäverottomia yksityisiä sosiaalihuoltopalveluja?

Voit ostaa sosiaalihuollon tarpeessa olevana henkilönä sosiaalihuoltopalveluja yksityiseltä palveluntuottajalta arvonlisäverottomasti silloin, kun myyjän toimintaa valvoo sosiaaliviranomainen. Seuraavien edellytysten tulee täyttyä:

  • Palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen toimintakuntaan tai hänellä on lupa toimintaan.
  • Palveluntuottaja on tehnyt palvelusuunnitelman yhteistyössä kanssasi.
  • Palveluntuottaja on tehnyt kanssasi palvelusopimuksen palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina.
  • Palveluntuottajalla on vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta.
  • Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma.

Tarkempaa tietoa mm. palvelusuunnitelman sisällöstä ja arvonlisäverokohtelusta silloin, kun kunta osallistuu palvelun maksamiseen:

Verohallinnon ohje Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus (dnro 604/40/2011, 14.9.2011).