Pirkanmaan ELY-keskus on jättänyt kaupungille kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksistä oikaisukehotuksen rakennusoikeutta koskevilta osin koskien koko kaavaa.
Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksistä on lisäksi valitettu muiden tahojen toimesta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Oikaisukehotuksen johdosta kunnanvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva uusi päätös kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, muutoin kaavan jo tehdyt hyväksymispäätökset katsotaan rauenneeksi.
Kunnan on ilmoitettava kirjallisesti oikaisukehotuksen johdosta tehdystä päätöksestä hallinto-oikeudelle sekä valituksen tehneille.
Mikäli kunta pysyttää hyväksymistä koskevan päätöksen entisellään, muilla kuin valituksen jo tehneillä ei ole oikeutta muutoksenhakuun. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on kuitenkin valitusoikeus. Aikaisemmasta päätöksestä tehtyjen valitusten katsotaan kohdistuvan uuteen hyväksymispäätökseen.
MRL 195 § ja 196 §

Aineistot:

Kaupunginvaltuuston hyväksymä rantaosayleiskaavaehdotus on nähtävissä myös karttapalvelussa (viralliset dokumentit pdf-tiedostoina)
Linkki karttapalveluun:
Rantaosayleiskaavaehdotus 2020 karttapalvelu

Pdf-tiedostojen koon vuoksi suositellaan niiden tallentamista omalle koneelle ja tiedostojen avaamista tallentamisen jälkeen omalta koneelta.

Kaavaselostus

ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA_SELOSTUS_16032020.pdf

Kaavaselostuksen liitteet 1-18:

Kaavaehdotus, kaavamerkinnät ja kaavamääräykset

Eräjärven kyläkaavaehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja sen karttaan pääset alla olevista linkeistä:

Emätilaselvitys

Lausunnot Oriveden kaupungin rantaosayleiskaavan 2. ehdotuksesta ja kaupungin vastineet lausuntoihin

Muistutukset

Yhteenveto saapuneista muistutuksista on kaavaselostuksen liitteenä 18. Kaavaselostuksen löydät tältä sivulta alempaa. Rantaosayleiskaavaehdotuksesta saapuneita muistutuksia ei julkaista internetissä (Tietosuojalaki 1050/2018). Rantaosayleiskaavaehdotuksesta saapuneet muistutukset ovat tutustuttavissa kaupungintalolla (osoite: Keskustie 23, 35300 Orivesi) kaupungintalon aukioloaikoina.

Hankkeesta on laadittu 16.3.2020 päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Suunnitelmasta ilmenee, mistä kaavoituksessa on kyse, alustava aikataulu, mitä alueita kaavoitetaan ja miten osallisten eli niiden joita asia koskee, osallistumismahdollisuudet toteutetaan.

Arkeologiset inventoinnit

Luontoinventointi

Rakennetun ympäristön selvitys

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 6.3.2012

(HUOM! Suunnittelu- ja mitoitusperusteita on tarkennettu kaavatyön aikana kaavaselostuksessa ilmenevillä tavoilla.)