Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto: Ilmoitus hakemuksesta sähkökaapelin sijoittamiselle kiinteistölle 562-432-3-102 VIIKMAN II


Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto
Ilmoitus hakemuksesta sähkökaapelin sijoittamiselle kiinteistölle 562-432-3-102 VIIKMAN II

Elenia Oy on jättänyt Oriveden kaupungin rakennusvalvontaan hakemuksen 0,4 kV:n maakaapelin sijoittamiseksi Oriveden Yliskylässä Ruskatien varrella sijaitsevalle kiinteistölle 562-432-3-102 VIIKMAN II.

Yleistiedoksiantoa käytetään, sillä sijoittamisesta ei ole sovittu kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa, koska tiedossa ei ole maanomistajaa tai omistajia.

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu Oriveden kaupungin verkkosivuilla 10.6.2021. Liitteenä olevat hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 10.6. – 1.7.2021 Oriveden kaupungin verkkosivuilla.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta (10.6.2021).

Asianosaiselle varataan tilaisuus 14 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja selitykset tulee toimittaa osoitteeseen Oriveden kaupunki, Ympäristölautakunta, Keskustie 23, 35300 Orivesi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@orivesi.fi

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä ja ratkaisemista rakennusvalvontaviranomaisen toimesta.

Orivesi 10.6.2021
Oriveden kaupungin ympäristölautakunta

Lisätietoja antaa
Esko Mäntysaari
II rakennustarkastaja
puh. 050 594 4491
esko.mantysaari@orivesi.fi

Hakemus (pdf-tiedosto)

Lähestymiskartta (Liite1) (pdf-tiedosto)

Yleiskartta (Liite2) (pdf-tiedosto)

Kohteen suunnitelmakartta (Liite3) (pdf-tiedosto)

Palaa uutislistaukseen