Kaavoituksella kaupungille elinvoimaa

Kaavoitus vaikuttaa monella tapaa kuntalaisten elämään ja kaupungin elinvoimaan. Kaavoituksella mahdollistetaan uutta rakentamista ja tarvittaessa myös suojellaan ja säilytetään arvokkaita kohteita.

Mitä kaavoitus on? Kaavoituksen avulla voidaan ohjata, mitä rakennetaan, minne ja miten. Yleensä tiiviisti rakennetuilla alueilla, kuten kaupunkien keskustaajamissa, rakentamista ohjaa asemakaava, jossa voidaan antaa hyvinkin tarkkoja määräyksiä. Yleispiirteisemmällä yleiskaavalla ohjataan rakentamista väljemmillä alueilla, kuten kylissä ja järvien rannoilla. Kaikilla alueilla ei ole kaavaa ollenkaan.

Kaavoitusprosessit ovat monivaiheisia: niissä esimerkiksi kuullaan kuntalaisia ja käydään neuvotteluja eri viranomaisten kanssa. Tämän vuoksi kaavoitusprosessi voi viedä useamman vuoden. Kaavasuunnittelussa yritetään miettiä, mitä kaupunki ja sen asukkaat tulevat tarvitsemaan tulevaisuudessa. Tulevaisuuden ennustaminen on kuitenkin vaikea laji ja joskus kaavoittajan näkemykset tai kaupungin tavoitteet eivät toteudu. Joskus kaavoja muutetaan, koska tietoon tulee jokin uusi hanke, jota ei pystytä toteuttamaan voimassa olevan kaavan mukaisesti. Näissä tilanteissa kaava on yleensä tehtävä mahdollisimman nopeasti ja suunnittelu tehdään vain suppealta alueelta.

Rantaosayleiskaava koskee suurinta osaa Oriveden kaikista rannoista ja sen avulla on tutkittu, mille rannoille rakentamista yleensä ottaen sallitaan ja kuinka paljon.

Isot kaavahankkeet päätöksentekoon

Oriveden rantaosayleiskaava on ollut vireillä jo vuosikymmenen ja se on viimeinkin saatu hyväksyttyä kaupunginvaltuustossa. Kaavasta on kuitenkin valitettu, joten sen voimaantulo odottaa hallinto-oikeuden päätöstä. Rantaosayleiskaava koskee suurinta osaa Oriveden kaikista rannoista ja sen avulla on tutkittu, mille rannoille rakentamista yleensä ottaen sallitaan ja kuinka paljon. Kaavan voimaantulon viivästyessä luvan saaminen rantarakentamiseen on vaikeampaa ja hitaampaa, koska rakennusluvan saaminen vaatii ensin poikkeamisluvan.

Orivedellä on tänä vuonna valmistunut koko kaupungin kattava strateginen yleiskaava. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 26. lokakuuta. Strategisen yleiskaavan tarkoituksena on näyttää Oriveden maankäytöllisiä tavoitteita kartalla. Siinä on esimerkiksi osoitettu, minkä alueen on tarkoitus olla tiivistä keskustaa, missä ovat tärkeimmät laajat virkistysalueet ja mitä alueita halutaan kehittää. Tämä kaava ei siis suoraan kerro, mitä saa rakentaa, vaan se ohjaa tulevaa, tarkempaa kaavoitusta.

Joidenkin kaavahankkeiden painopisteenä on asuminen ja uusien asukkaiden houkuttelu.

Asemakaavoilla ohjataan rakentamista paikallisesti

Tänä vuonna on tullut voimaan kolme asemakaavaa. Näistä yksi on Riihitien kaavamuutos, joka liittyy uuden päiväkodin rakentamiseen. Vastaavanlainen kaavamuutos on tullut voimaan myös Orvokkikujalla, jonne suunnitellaan uutta palvelutaloa. Ilman kaavamuutoksia kyseisten rakennushankkeiden toteuttaminen ei olisi mahdollista. Voimaan on kuulutettu osittain myös Sukkavartaan tasoristeyksen asemakaava, jonka tavoitteena oli liikenneturvallisuuden parantaminen. Tämä kaavamuutos mahdollistaa tasoristeyksen siirron tänä vuonna valmistuneen ratasuunnitelman mukaisesti.

Loppuvuonna kaavoituksen työlistalla ensimmäisinä ovat Oripohjan aluetta koskevat asemakaavat (Aholantie−Kaislahdentie ja Oripohja−Nihuanranta), joiden tarkoituksena on vahvistaa Oripohjan asemaa yrityskeskittymänä mm. muodostamalla alueelle uusia yritystontteja.

Joidenkin kaavahankkeiden painopisteenä on asuminen ja uusien asukkaiden houkuttelu. Käynnissä on esimerkiksi Keskustien itäpuolen asemakaavamuutos, jolla tiivistetään Oriveden keskustaa. Tänä vuonna on myös hyväksytty asemakaava, joka mahdollistaisi uuden asuinalueen, Mattilanniityn, toteuttamisen. Sen kaavasta on kuitenkin valitettu liito-oraviin liittyen, joten kunnallistekniikkaa ei ole päästy rakentamaan eikä uusia omakotitontteja saada vielä myyntiin.

Valmistuneet kaavat ovat viime aikoina aiheuttaneet paljon valituksia, mikä on harmillista Oriveden kehittämisen ja elinvoiman kannalta.

Kaavoitus edesauttaa kaupungin kehitystä

Valmis kaava on aina lopputulos monien eri tavoitteiden ja etujen yhteensovittamisesta: kaavassa otetaan huomioon jo olemassa olevat rakennukset ja mahdolliset suojelukohteet, luonto- ja kulttuuriarvot, kaavoittamista koskevat säädökset, kaavan osallisten tavoitteet ja toiveet sekä kaupungin tavoitetila kaavoitettavasta alueesta. Kaavaprosessissa pyritään huomioimaan kaikki näkökohdat mahdollisimman huolellisesti.

Viime aikoina valmistuneet kaavat on hyväksytty poikkeuksetta yksimielisesti tai lähes yksimielisesti kaupunginvaltuustossa, mutta tästä huolimatta kaavat ovat aiheuttaneet paljon valituksia, mikä on harmillista Oriveden kehittämisen ja elinvoiman kannalta. Kaavoituksen tavoitteena on viime kädessä edesauttaa, että kaupunki pystyy tulevaisuudessakin tarjoamaan kehittyvän, turvallisen ja viihtyisän ympäristön asukkaille ja yrityksille.

> Luet Elinvoimaa Orivedelle -blogia, jota kirjoittaa kaupungin elinvoimapalvelujen henkilöstö. Lue sarjan kaikki blogikirjoitukset täältä!

Palaa uutislistaukseen