Suomessa järjestetään eduskuntavaalit sunnuntaina 2.4.2023. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22.-28.3.2023 ja ulkomailla edustoissa 22. – 25.3.2023.

Äänioikeus eduskuntavaaleissa

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Eduskuntavaalien äänestyspaikka määräytyy äänestäjän asuinpaikan perusteella. Eduskuntavaalien 2023 äänioikeusrekisteri poimitaan väestötietojärjestelmästä 10.2.2023. Mikäli äänioikeutettu muuttaa tämän jälkeen, vaalipiiri ja äänestyspaikka määräytyvät aiemman asuinpaikan mukaisesti.

Eduskuntavaalien vaalipäivänä 2.4.2023 voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa. Ennakkoäänestysaikana äänestyspaikan voi valita vapaasti.

Kaikille äänioikeutetuille postitetaan äänioikeusilmoitus viimeistään 24 päivää ennen vaalipäivää. Ilmoituksen äänioikeudesta saa paperipostin sijasta sähköisessä muodossa Suomi.fi-viesteihin, jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti.

Ennakkoäänestyspaikat 22.-28.3.2023

Oriveden pääkirjasto, Keskustie 23

22.3.–24.3. klo 9.00–18.00

25.3.–26.3. klo 11.00–15.00

27.3.–28.3. klo 9.00–20.00

Äänestysbussi lauantaina 25.3.

25.3. klo 9.30–11.30           Västilän Voimantalo, Längelmäen kirkkotie 96

25.3. klo 12.00–13.30         Talviaisten kylätalo, Tiihalanniemi 161

25.3. klo 14.00–15.30         Hirsilän ent. koulu, Hirsilän kylätalo, Harjulantie 15

Vaalipäivän 2.4.2023 äänestyspaikat äänestysalueittain

Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00–20.00.

001 Orivesi pohjoinen        Kaupungintalo, Keskustie 23

002 Orivesi eteläinen         Rovastinkankaankoulu, Ammattikouluntie 3

003 Orivesi itäinen             Eräjärven koulu, Eräjärventie 1652

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos omaishoitajan kotikunnaksi äänioikeusrekisterissä on merkitty Orivesi. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnan sihteerille viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16.00 joko kirjallisesti os. Oriveden kaupungin keskusvaalilautakunta, Keskustie 23, 35300 Orivesi tai puhelimitse 050 439 6034. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Tarkemmasta äänestysajankohdasta ilmoitetaan erikseen jokaiselle kotiäänestykseen ilmoittautuneelle. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa pääkirjastosta tai keskusvaalilautakunnan sihteeri Helena Lapilta. Lomake löytyy myös oikeusministeriön kotisivulta os. http://www.vaalit.fi/fi/index/aanestajalle/aanestaminenkotona.html. Kotiäänestys toimitetaan 22.3.–28.3.2023 välisenä aikana.

Laitosäänestys

Kaupunginhallituksen asettama vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksen (ajanjaksolla 22.3.–28.3.2023) järjestämisestä potilaille/asukkaille erikseen ilmoitettavina ajankohtina Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastolla, Einonkodilla Tähtiniemenranta 11, Orvokkikodilla, Oriveden Palvelutalolla, Hoivakoti Ruusukujalla ja Hoivakoti Särkänkodilla.

Henkilöllisyystodistus ja sen esittäminen äänestyspaikalla

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennen äänestämistä esim. passi, kuvallinen henkilökortti tai ajokortti. Äänioikeutettu, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi anoa äänestämistä varten maksutonta väliaikaista henkilökorttia poliisilaitokselta.

Ulkomainonta

Kaupungin omistuksessa ja muuten määräämisvallassa olevilla alueilla vuoden 2023 eduskuntavaaleissa sallitaan ulkomainonta keskitetysti vain sitä varten osoitettavilla vaalimainospaikalla: Oriveden keskusta-alue, Oriveden aseman seutu, Eräjärvi ja Hirsilä. Kuntaliiton suosituksen mukaisesti ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 15.3.2023.

Vaaliviranomaisten yhteystietoja

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Helena Lappi, puh. 050 439 6034. Oriveden kaupungin keskusvaalilautakunnan postiosoite on Keskustie 23, 35300 ORIVESI. Keskusvaalilautakunnan sähköpostiosoite on vaalit@orivesi.fi

Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi  on yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä, luettelo yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaaliviranomaisten yhteystietoja. Oikeusministeriön maksuton palvelunumero äänestäjiä varten on 0800 9 4770.

Muita eduskuntavaalien tärkeitä ajankohtia

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu: perjantaina 10.2.2023
  • ehdokashakemusten jättöpäivä: viimeistään tiistaina 21.2.2023 ennen klo 16
  • ehdokasasettelun vahvistaminen: torstai 2.3.2023
  • ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi 15.3.2023
  • äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 21.3.2023.
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 21.3.2023 klo 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 22. – 28.3.2023
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 22. – 25.3.2023
  • vaalipäivän äänestys 2.4.2023 klo 9–20
  • tulosten vahvistaminen: keskiviikko 5.4.2023

Lisätietoa eduskuntavaaleista