Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kuntavaaleissa Oriveden valtuustoon valitaan 31 valtuutettua ja varavaltuutettua neljän vuoden toimikaudeksi. Toimikausi alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.5.2025.

Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 26.5. – 8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021.

Linkki: Oriveden kaupungin ennakkoäänestyspaikat sekä vaalipäivän äänestyspaikat

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava 1.6.2021 klo 16 mennessä.

Linkki: Tietoa kotiäänestyksestä ja laitosäänestyksestä ja äänestämisestä ulkomailta

Muita kuntavaalien tärkeitä ajankohtia

  • ehdokashakemusten jättäminen viimeistään tiistaina 4.5.2021 ennen klo 16
  • ehdokasasettelun vahvistaminen perjantaina 14.5.2021
  • ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi 19.5.2021
  • vaalien tulosten vahvistaminen keskiviikkona 16.6.2021
  • Äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 23.4.2021 ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 28.4.2021.

Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

1) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai

2) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

3) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Ilmoitus äänioikeudesta

Digi- ja väestötietovirasto pitää äänioikeusrekisteriä, jossa ovat kaikkien äänioikeutettujen tiedot. Äänioikeusrekisteriin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Digi- ja väestötietovirasto lähettää ilmoituksen äänioikeudesta eli ilmoituskortin jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa. Ilmoituskortissa on ohjeita äänestämisestä.

Ehdokashakemusten ja niihin liittyvien asiakirjojen jättäminen

Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Oriveden kaupunginvaltuustoon 31 valtuutettua toimikaudeksi 2021-2025.

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Vähintään kymmenen äänioikeutettua kunnan asukasta voi perustaa valitsijayhdistyksen. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Valitsijayhdistykset voivat puolestaan muodostaa keskenään yhteislistoja.

Kukin puolue, vaaliliitto tai yhteislista voi asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrän ehdokkaita. Siten Orivedellä ehdokkaita voi asettaa enintään 46.

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5.2021 ennen kello 16. Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista.

Vaaliasiakirjoja vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Helena Lappi Oriveden kaupunginvirastolla kaupunginvaltuuston istuntosalissa tiistaina 4.5.2021 kello 12.00 – 16.00.  Asiakirjat voi lähettää myös postin välityksellä siten, että asiakirjat ovat perillä 4.5.2021 kello 16.00 mennessä. Keskusvaalilautakunnan osoite on Kaupunginvirasto, PL 7, 35301 Orivesi.

Puolue ja valitsijayhdistys voivat käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaan laadittuja lomakkeita. Oikeusministeriö on laatinut ehdokasasettelulomakkeet PDF-muodossa.

Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

Kunnan keskusvaalilautakunta tutkii ehdokaslistat, erityisesti sen, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia ja vahvistaa ehdokasasettelun 14.5.2021. Ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan heti sen laatimisen jälkeen.