Suomessa järjestetään presidentinvaali sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024. Presidentinvaalin ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.-23.1.2024 ja ulkomailla 17. – 20.1.2024. Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 31.1.-6.2.2024 ja ulkomailla 31.1. – 3.2.2024

Äänioikeus presidentinvaalissa

Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Presidentinvaalin äänestyspaikka määräytyy äänestäjän asuinpaikan perusteella. Presidentinvaalin 2024 äänioikeusrekisteri poimitaan väestötietojärjestelmästä 8.12.2023. Mikäli äänioikeutettu muuttaa tämän jälkeen, vaalipiiri ja äänestyspaikka määräytyvät aiemman asuinpaikan mukaisesti.

Presidentinvaalin vaalipäivänä 28.1.2024 (mahdollinen toinen vaali 11.2.2024)  voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa. Ennakkoäänestysaikana äänestyspaikan voi valita vapaasti.

Kaikille äänioikeutetuille postitetaan äänioikeusilmoitus viimeistään 24 päivää ennen vaalipäivää. Ilmoituksen äänioikeudesta saa paperipostin sijasta sähköisessä muodossa Suomi.fi-viesteihin, jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti.

Ennakkoäänestyspaikat 17.-23.1.2024

Oriveden pääkirjasto, Keskustie 23

17.1.–19.1. klo 9.00–18.00

20.1.–21.1. klo 11.00–15.00

22.1.–22.1. klo 9.00–20.00

Äänestysbussi lauantaina 20.1.

20.1. klo 9.30–11.30           Västilän Voimantalo, Längelmäen kirkkotie 96

20.1. klo 12.00–13.30         Talviaisten kylätalo, Tiihalanniemi 161

20.1. klo 14.00–15.30         Hirsilän ent. koulu, Hirsilän kylätalo, Harjulantie 15

Ennakkoäänestyspaikat / mahdollinen toinen vaali 31.1.-6.2.2024

Oriveden pääkirjasto, Keskustie 23

31.1.–2.2. klo 9.00–18.00

3.2.–4.2.   klo 11.00–15.00

5.2.–6.2.   klo 9.00–20.00

Äänestysbussi lauantaina 3.2.

3.2. klo 9.30–11.30             Västilän Voimantalo, Längelmäen kirkkotie 96

3.2. klo 12.00–13.30           Talviaisten kylätalo, Tiihalanniemi 161

3.2. klo 14.00–15.30           Hirsilän ent. koulu, Hirsilän kylätalo, Harjulantie 15

Vaalipäivän 28.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivän 11.2.2024 äänestyspaikat äänestysalueittain

Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00–20.00.

001 Orivesi pohjoinen        Kaupungintalo, Keskustie 23

002 Orivesi eteläinen         Rovastinkankaankoulu, Ammattikouluntie 3

003 Orivesi itäinen             Eräjärven koulu, Eräjärventie 1652

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos omaishoitajan kotikunnaksi äänioikeusrekisterissä on merkitty Orivesi. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnan sihteerille viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen kello 16.00 (mahdollisen toisen vaalin viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen kello 16) joko kirjallisesti os. Oriveden kaupungin keskusvaalilautakunta, Keskustie 23, 35300 Orivesi tai puhelimitse 040 1339 080. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Tarkemmasta äänestysajankohdasta ilmoitetaan erikseen jokaiselle kotiäänestykseen ilmoittautuneelle. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa pääkirjastosta tai keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Toivaselta. Lomake löytyy myös oikeusministeriön kotisivulta os. http://www.vaalit.fi/fi/index/aanestajalle/aanestaminenkotona.html. Kotiäänestys toimitetaan 17.-23.1.2024  ja mahdollinen toisen vaalin osalta 31.1.-6.2.2024 välisenä aikana.

Laitosäänestys

Kaupunginhallituksen asettama vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksen (ajanjaksolla 17.1.-23.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalin 31.1.-6.2.2024) järjestämisestä potilaille/asukkaille erikseen ilmoitettavina ajankohtina Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastolla, Orvokkikodilla, Oriveden Palvelutalolla, Hoivakoti Ruusukujalla, Hoivakoti Särkänkodilla ja Kaupinlinnassa.

Henkilöllisyystodistus ja sen esittäminen äänestyspaikalla

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennen äänestämistä esim. passi, kuvallinen henkilökortti tai ajokortti. Äänioikeutettu, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi anoa äänestämistä varten maksutonta väliaikaista henkilökorttia poliisilaitokselta.

Ulkomainonta

Kaupungin omistuksessa ja muuten määräämisvallassa olevilla alueilla vuoden 2024 presidentinvaalissa sallitaan ulkomainonta keskitetysti vain sitä varten osoitettavilla vaalimainospaikalla: Oriveden keskusta-alue, Oriveden aseman seutu, Eräjärvi ja Hirsilä. Kuntaliiton suosituksen mukaisesti ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 10.1.2024.

Vaaliviranomaisten yhteystietoja

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Toivanen, puh. 040 1339 080. Oriveden kaupungin keskusvaalilautakunnan postiosoite on Keskustie 23, 35300 ORIVESI. Keskusvaalilautakunnan sähköpostiosoite on vaalit@orivesi.fi

Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi  on yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä, luettelo yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaaliviranomaisten yhteystietoja. Oikeusministeriön maksuton palvelunumero äänestäjiä varten on 0800 9 4770.

Muita presidentinvaalin tärkeitä ajankohtia

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu: perjantaina 8.12.2023
 • ehdokashakemusten jättöpäivä: viimeistään tiistaina 12.12.2023 ennen klo 16
 • ehdokasasettelun vahvistaminen: torstai 21.12.2023
 • ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi 10.1.2024
 • äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 16.1.2024.
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 16.1.2024 klo 16 ja mahdollisen toisen vaalin tiistaina 30.1.2024 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 17. – 23.1.2024
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 17. – 20.1.2024
 • ennakkoäänestys kotimaassa (mahdollinen toinen vaali): 17. – 23.1.2024
 • ennakkoäänestys ulkomailla (mahdollinen toinen vaali): 31.1. – 6.2.2024
 • vaalipäivän äänestys 28.1.2024 klo 9–20
 • vaalipäivän äänestys (mahdollinen toinen vaali) 11.2.2024 klo 9–20
 • tulosten vahvistaminen: tiistaina 30.1.2024 tai mahdollisen toisen vaalin tuloksen vahvistaminen keskiviikkona 14.2.2024.

Lisätietoa presidentinvaalista