Kuntavaalit 2021


Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 09.00 – 20.00. Ennakkoäänestys alkaa kotimaassa 26.5.2021 ja päättyy 8.6.2021. Ulkomailla voi äänestää ennakkoon 2.6.–5.6.2021. Orivedelle valitaan vuoden 2021 kuntavaaleissa 31 valtuutettua, joiden toimikausi alkaa 1.8.2021.


Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 26.5.–8.6.2021. Oriveden kaupungin yleinen ennakkoäänestyspaikka on Oriveden pääkirjasto, osoite Keskustie 23, 35300 Orivesi.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:
ke-pe             26.5. – 28.5.   klo    9-19
la-su              29.5. – 30.5.   klo 10-16
ma-pe            31.5. –   4.6.   klo    9-19
la-su               5.6. –    6.6.    klo 10-16
ma-ti              7.6. –    8.6.    klo   9-20

Koronaepidemian takia kaupunki suosittaa, että ma-pe klo 9-10 välinen aika äänestysajasta varataan ensisijaisesti riskiryhmiin kuuluville.  Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Lisäksi ennakkoon voi äänestää äänestysbussissa, joka kiertää lauantaina 29.5.2021 alla olevien pysähdyspaikkojen ja aikataulun mukaisesti:

klo 9.00–10.15 Karpinlahden koulu, Ori­ve­den­tie 654
klo 11.15–12.45 Västilän Voimantalo, Längelmäen kirkkotie 96
klo 13.30–15.00 Talviaisten kylätalo, Tii­ha­lan­nie­mi 161
klo 15.30–16.45 Hirsilän koulu, Har­ju­lan­tie 15.

Koti- ja laitosäänestys

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos omaishoitajan kotikunnaksi äänioikeusrekisterissä on merkitty Orivesi. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnan sihteerille viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16.00 joko kirjallisesti os. Oriveden kaupungin keskusvaalilautakunta, Keskustie 23, 35300 Orivesi tai puhelimitse 050 439 6034. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Tarkemmasta äänestysajankohdasta ilmoitetaan erikseen jokaiselle kotiäänestykseen ilmoittautuneelle. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa pääkirjastosta tai keskusvaalilautakunnan sihteeri Helena Lapilta. Lomake löytyy myös oikeusministeriön kotisivulta os. https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona. Kotiäänestys toimitetaan 26.5.–8.6.2021 välisenä aikana.

Laitosäänestys

Kaupunginhallituksen asettama vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksen (ajanjaksolla 26.5.–8.6.2021) järjestämisestä potilaille/asukkaille erikseen ilmoitettavina ajankohtina Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastolla, Oriveden Tähtiniemikodilla, Oriveden Palvelutalolla, Hoivakoti Ruusukujalla ja Hoivakoti Särkänkodilla.

Vaalipäivän 13.6.2021 äänestysalueet ja äänestyspaikat Oriveden kaupungissa

Äänestysalue                         Vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite

001 Orivesi pohjoinen        Kaupungintalo, Keskustie 23
002 Orivesi eteläinen          Rovastinkankaankoulu, Ammattikouluntie 3
003 Orivesi itäinen              Eräjärven koulu, Eräjärventie 1652

Vaalihuoneistot avataan kello 9.00 ja suljetaan kello 20.00.

Koronaepidemian takia kaupunki suosittaa, että klo 9-10 välinen aika äänestysajasta varataan ensisijaisesti riskiryhmiin kuuluville. Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.

Henkilöllisyystodistus ja sen esittäminen äänestyspaikalla

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennen äänestämistä esim. passi, kuvallinen henkilökortti tai ajokortti. Äänioikeutettu, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi anoa äänestämistä varten maksutonta väliaikaista henkilökorttia poliisilaitokselta.

Ulkomainonta

Kaupungin omistuksessa ja muuten määräämisvallassa olevilla alueilla vuoden 2021 kuntavaaleissa sallitaan ulkomainonta keskitetysti vain sitä varten osoitettavilla vaalimainospaikalla: Oriveden keskusta-alue, Oriveden aseman seutu, Eräjärvi ja Hirsilä. Kuntaliiton suosituksen mukaisesti ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 19.5.2021.

Vaaliviranomaisen yhteystietoja

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Helena Lappi, puh. 050 439 6034. Oriveden kaupungin keskusvaalilautakunnan postiosoite on Keskustie 23, 35300 ORIVESI. Keskusvaalilautakunnan sähköpostiosoite on vaalit@orivesi.fi

Oikeusministeriön vaalisivuilla vaalit.fi on yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä, luettelo yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaaliviranomaisten yhteystietoja. Oikeusministeriön maksuton palvelunumero äänestäjiä varten on 0800 9 4770.

COVID-19 tilanteen vaikutus kuntavaalien äänestystilanteisiin

Sekä ennakkoäänestys- että varsinaisen vaalipäivän osalta äänestyspaikoilla huomioidaan äänestäjien ja vaalivirkailijoiden turvallisuus ja noudatetaan voimassa olevia ohjeita ja suosituksia. Turvavälien noudattamista valvotaan ja äänestyspaikoilla on tarjolla käsidesiä ja maskeja niitä tarvitseville. Kaikkien ennakko- ja vaalipäivän äänestyspaikkojen osalta keskusvaalilautakunta esittää toiveen, että ensimmäinen tunti pyritään varaamaan erityisesti riskiryhmien äänestysajaksi. Tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa olevat voivat myös pyytää kotiäänestystä (ks. kohta Kotiäänestys). Äänestäjien toivotaan mahdollisuuksien mukaan välttämään ruuhkien ja jonojen muodostumista, jotta turvavälit säilyvät. Äänestäjälle tullaan antamaan jokaiselle oma kynä äänestysmerkinnän tekemiseen.

Karanteenissa olevien äänestäminen

Riskiryhmiin kuuluvat ja omaehtoisessa karanteenissa olevat voivat turvallisesti äänestää äänestyspaikalla. Tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa olevat henkilöt eivät voi tulla sisälle ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle. Ennakkoäänestyksen osalta he voivat pyytää kotiäänestystä (ks. kohta Kotiäänestys). Varsinaisena vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa olevien tulee ottaa yhteyttä keskusvaalilautakunnan sihteeriin (puh. 050 439 6034) tai vastaavasti äänestäjän oman äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajaan, jolloin voidaan sopia äänestyksen käytännön toteuttamisesta.

Orivedellä 5.5.2021                                

Oriveden kaupungin keskusvaalilautakunta

Palaa uutislistaukseen