Työryhmä ehdottaa Karpinlahden koulun yhdistämistä Rovastinkankaan kouluun ja Hirsilän koulun yhdistämistä Kultavuoreen 1.8.2022

Alakoulujen palveluverkkotyöryhmä on saanut selvityksensä valmiiksi ja päätyi ehdottamaan kaupunginhallitukselle Eräjärven koulun säilyttämistä sekä Karpinlahden ja Hirsilän koulujen yhdistämistä isompiin yksiköihin. Kaupunginhallitus käsittelee ehdotuksen maanantaina 11.10.

Työryhmän ehdotus perustuu jokaisen koulun kohdalla tehtyyn laajaan selvitykseen ja kokonaisarvioon. Ehdotuksen tavoitteena on taata terveellinen, turvallinen ja pedagogisesti toimiva nykyaikainen oppimisympäristö yhdenvertaisesti kaikille oppilaille ja henkilökunnalle.

Työryhmä esittää, että Eräjärven koulu jatkaa toimintaansa ennallaan, vaikka koulun oppilasmäärä ennusteen mukaan vähenee jatkuvasti. Työryhmä toteaa, että koulun oppimisympäristö on nykyaikainen eikä kiinteistössä ole peruskorjaustarpeita. Samaan kiinteistöön on rakennettu päiväkoti vuonna 2018.

Eräjärven koulu sijaitsee 20 kilometrin päässä keskustaajamasta. Työryhmä toteaa, että jos koulun oppilaat siirrettäisiin Rovastinkankaalle, oppilaskuljetusten ja niiden odotusten lakisääteiset ajat ylittyisivät joidenkin oppilaiden kohdalla. Jos oppilasmäärä laskee ennusteiden mukaisesti 30−40 oppilaaseen, tulee työryhmän mukaan tarkastella koulun opettajien lukumäärää.

Kaikkien alakoulujen oppilasmäärät laskussa

Laatimansa kokonaisarvion perusteella palveluverkkotyöryhmä päätyi esittämään, että välttämättömän ja mittavan peruskorjaus- tai uudisrakentamistarpeen vuoksi Karpinlahden koulun toiminta siirretään Rovastinkankaan kouluun ja Hirsilän koulun toiminta Kultavuoren kouluun 1.8.2022.

Työryhmän ehdotuksessa todetaan, että Karpinlahden ja Rovastinkankaan sekä Hirsilän ja Kultavuoren väliset etäisyydet ovat sen verran lyhyitä, ettei kenenkään oppilaan koulumatkoista tule kohtuuttoman pitkiä.

Kaikkien Oriveden alakoulujen oppilasmäärät ovat tarkastelujaksolla laskussa. Lukuvuoden 2027–2028 alussa perusopetuksen oppilasmäärät ovat laskeneet Eräjärvellä noin 41 %, Hirsilässä 47 %, Kultavuoressa 23 %, Karpinlahdessa 41 % ja Rovastinkankaalla 28 %. Alakoulujen yhteenlaskettu oppilasmäärä laskee ennusteen mukaan 29 %.

Karpinlahden ja Hirsilän kouluilla mittavat ja kiireelliset korjaustarpeet

Karpinlahden ja Hirsilän kouluihin on tehty laajat kuntotutkimukset sekä työterveyden sisäilmakyselyt ja terveydellisen merkityksen arvioinnit. Selvitysten perusteella Karpinlahden koululla on tällä hetkellä muutamia tiloja käyttökiellossa. Kiinteistöön heti tehtävien kiireellisten sisäilma- ja kosteusteknisten korjausten alustava kustannusarvio on noin 200 000 euroa. Kiireellisten korjausten lisäksi lähivuosina olisi tehtävä laaja peruskorjaus tai rakennettava uusi koulu.

Kuntotutkimuksen sekä työterveyden selvitysten perusteella myös Hirsilän koulukiinteistö vaatii välttämättömät ja mittavat peruskorjaukset. Kiireellisesti vaadittavien sisäilma- ja kosteusteknisten korjausten kustannusarvio on noin 153 000 euroa. Laaja peruskorjaus tulisi tehdä kiinteistöön jo lähivuosien aikana. Vaihtoehtoisesti kiinteistö tulisi korvata uudisrakennuksella.

Työryhmä toteaa, että kiireellisillä, satojen tuhansien eurojen korjauksilla koulujen toimintaa voisi jatkaa vain lyhytaikaisesti, mikä ei olisi toiminnallisesti eikä taloudellisesti järkevää. Ehdotuksessa tuodaan esille, että kiinteistöjen laajojen peruskorjausten tai uudisrakentamisen kustannukset olisivat kohtuuttoman suuret Oriveden kaupungille nykyisten oppilasennusteiden valossa.

Työryhmä sai runsaasti palautetta

Palveluverkkotyöryhmän laatima selvitysaineisto oli nähtävillä ja asukkailla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä marras-joulukuussa 2020. Työryhmä sai runsaasti palautetta: kyselyyn vastasi 107 henkilöä ja lausuntoja tuli yhteensä 14. Kyläkoulujen säilyttämisestä tehtiin myös kaksi kuntalaisaloitetta, jotka kaupunginhallitus käsittelee lähiaikoina.

Selvityksestä antoivat lausunnon muun muassa lasten ja nuorten lautakunta, tekninen lautakunta, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, Oriveden Yrittäjät ry, Eräjärven seudun kylät ry sekä Hirsilän Seudun Kylät ry.

Työryhmä kiittää saamastaan palautteesta ja asukkaiden sekä paikallisyhteisöjen aktiivisuudesta. Kaikki saadut palautteet koottiin ja käytiin huolellisesti läpi. Palautteen perusteella Hirsilän kouluun päätettiin teettää laaja kuntotutkimus kevättalvella 2021, minkä vuoksi palveluverkkoselvityksen valmistuminen viivästyi alkuperäisestä aikataulusta.

Palveluverkkotyöryhmässä ovat olleet mukana kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja, valtuustoryhmien edustaja, henkilöstöjärjestöjen edustaja sekä kaupungin johtavia viranhaltijoita.

Opetuksen laatu muodostuu henkilöstön osaamisesta ja asianmukaisesta oppimisympäristöstä

Palveluverkkotyöryhmä korostaa, että opetuksen laatu ei ole riippuvainen koulun koosta, vaan koulussa toimivan henkilökunnan ammatillisuudesta ja osaamisesta sekä koulun fyysisen oppimisympäristön tarjoamista mahdollisuuksista.

Työryhmän selvityksestä käy ilmi, että perusopetuksen keskimääräinen ryhmäkoko on Orivedellä koko Tampereen kaupunkiseudun pienin. Orivedellä on myös hyvät resurssit oppilaiden tukeen ja hyvinvointiin. Erityisopettajilla, koulunkäynninohjaajilla ja koulukuraattoreilla on kaupunkiseudun pienimmät oppilasmäärät työntekijää kohti.

Karpinlahdesta ja Hirsilästä siirtyvät oppilaat mahtuvat nykyisiin opetusryhmiin ja -tiloihin. Rovastinkankaan ja Kultavuoren koulujen oppilasmäärät tulevat ennusteiden mukaan laskemaan jo lähivuosina huomattavasti, joten myös muuttajille on jatkossakin tilaa.

Työryhmän selvityksen mukaan toiminnassa olleet kyläkoulut eivät näytä tähän mennessä lisänneen merkittävästi kylien vetovoimaa esimerkiksi haettujen rakennuslupien ja kiinteistöjen kaupanvahvistuksien lukumäärien perusteella.

Kaupungin taloustilanne haastava

Kaupungin vuoden 2021 tilikauden ennuste on noin 3,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelmien mukaiset alijäämät ovat molempina vuosina noin 1,8 miljoonaa euroa. Talouden tasapainotustoimia on jatkettava edelleen.

Vuonna 2021 kaupungin asukasmäärä on alkuvuodesta vähentynyt heinäkuun loppuun mennessä 41 asukkaalla. Asukasmäärän väheneminen laskee kaupungin verotuloja ja valtionosuuksia.

Vuoden 2023 alusta lähtien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle. Siirron yhteydessä kuntien veroprosentteja leikataan 12,39 prosenttia ja sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet siirtyvät kunnilta hyvinvointialueelle.

Muutoksen täsmällisiä vaikutuksia kuntatalouteen ei vielä tiedetä. Tampereen kaupunkiseudun teettämän alustavan selvityksen mukaan Oriveden kaupungin taloudellinen tilanne tulee edelleen tiukkenemaan hyvinvointialueen alkamisen jälkeen. Tällöin kaupungin toimintojen vähentyessä myös kaupungin mahdollisuudet kuntalain mukaiseen talouden tasapainottamiseen vähenevät.

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, juha.kuusisto@orivesi.fi

Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila, mia.mattila@orivesi.fi

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, alakoulujen palveluverkkotyöryhmän puheenjohtaja Jussi Viljanen, jussi.viljanen@orivesi.fi

Palaa uutislistaukseen