Mikäli yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja tuottaa muita kuin ympärivuorikautisia sosiaalipalveluja, tulee sen tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan. Orivedellä ilmoitus tulee toimittaa hyvinvointijohtajalle.

Postitse: Oriveden kaupunki / Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala, PL 7, 35301 Orivesi

Sähköpostilla: kirjaamo@orivesi.fi

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta tehdään tällä lomakkeella.

Ilmoituksen liitteet

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen (1053/2011) 1 §:n mukaisesti toiminnan aloittamisesta tehtyyn ilmoitukseen on liitettävä soveltuvin osin seuraavat liitteet:

 1. Jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys.
 2. Kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta.
 3. Toimintasuunnitelma.
 4. Toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma.
 5. Pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys.
 6. Pelastusviranomaisen lausunto.
 7. Terveysdensuojeluviranomaisen lausunto.
 8. Sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai toimielimen määräämän viranhaltijan lausunto, jossa palveluja annetaan.
 9. Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta.
 10. Jäljennös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta.

Mikäli palvelujen tuottajan toimintaan liittyy kunnan alueella työskentely lasten kanssa ilman huoltajan läsnäoloa, toiminnan vastuuhenkilön rikosrekisteriote on esitettävä kunnan edustajalle kunnan kanssa järjestettävässä tapaamisessa.

Toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä yllä luetelluista liitteistä ne, jotka kuvaavat toiminnan muutosta.

Luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisten sosiaalipalvelun tuottajien, jotka tuottavat jatkuvaa ympärivuorokautista sosiaalipalvelua, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Lupa kattaa kaikki palvelujen tuottajan toimintayksiköt, joissa tuotetaan ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja.

Lupaa haetaan lomakkeella siltä Aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Tampere-Orivesi sote – yhteistoiminta-alueella toteutettavan toiminnan osalta yrittäjä toimittaa lupahakemuksensa Länsi-Suomen aluehallintovirastoon. Mikäli palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan Valviralta.

Lupahakemuksessa on mainittava palvelujen tuottamistapa eli se, mikä osa toiminnasta hoidetaan palvelujen tuottajan omana toimintana ja miltä osin käytetään alihankintana tuotettuja palveluja. Lupahakemukseen liitetään yllä lueteltujen ilmoituksen liitteiden lisäksi omavaraisuustodistus ja todistus ulosottorekisteristä.

Palvelujen tuottajan, joka on hakenut lupaa, ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta ilmoituksenvaraisista (rekisteröitävistä) sosiaalipalveluista, mikäli ne ilmenevät lupahakemuksesta.

 

Lisätietoja:
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)

Asetus yksityisistä sosiaalipalveluista (1053/2011)
Tietoa yksityisiltä sosiaalipalveluita tuottavilta yrityksiltä edellytettävästä omavalvontasuunnitelmasta
Yksityisten sosiaalipalveluiden arvonlisäveroa koskevaa tietoa

Omavalvontasuunnitelma

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista tuli voimaan lokakuussa 2011. Sen mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toimintansa asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Valviralle on annettu valtuutus antaa määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta.

Valviran määräys omavalvonnasta tuli voimaan 1.3.2012. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä toimintayksikössä julkisesti esillä, ja palvelujen tuottajan on seurattava sen toteutumista.

Omavalvonta on työkalu, jonka avulla voidaan kehittää ja seurata palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä työssä. Omavalvonnan perusidea on siinä, että toimintayksikölle on laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti.

Valvirassa on laadittu ohje, joka auttaa omavalvontasuunnitelman laatimisessa ja tukee omavalvonnan käynnistämistä. Ohjeen rinnalle on laadittu lomakepohja, jota palvelujen tuottaja voi halutessaan käyttää apuna laatiessaan omavalvontasuunnitelmaa.

Arvonlisäverottomuus

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisen valvomaa.

Sosiaalihuolto on toimintaa, jonka tarkoituksena on:

 

 • lasten ja nuorten huolto
 • lasten päivähoito
 • vanhustenhoito
 • kehitysvammahuolto
 • muut vammaisten palvelut ja tukitoimet
 • päihdehuolto
 • muu vastaava toiminta

 

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynnit voivat olla sosiaalihuoltopalveluina arvonlisäverottomia.

Kotipalvelulla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista.

Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

 

Milloin palveluntuottaja voi myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti

Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti.

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle (jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia). Asiakaskohtaista sosiaaliviranomaisen päätöstä ei tarvita, mutta seuraavien edellytysten on täytyttävä:

 • Palveluntuottaja on tehnyt muiden kuin ympärivuorokautisten palvelujen tuottamisesta ilmoituksen siihen kuntaan, jossa hän toimii. Ilmoitus täytyy tehdä myös kotipalvelujen tukipalvelujen tuottamisesta, esimerkiksi siivouspalveluista. Jos palvelun tuottaja toimii useissa kunnissa, ilmoitus täytyy tehdä kaikkiin kuntiin. Ympärivuorokautisten sosiaalihuoltopalvelujen tuottamiseen vaaditaan sosiaaliviranomaisen lupa.
 • Palveluntuottaja on tehnyt palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa.
 • Palveluntuottaja on tehnyt asiakkaan kanssa palvelusopimuksen palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina.
 • Palveluntuottajalla on vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta.
 • Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma

Milloin voit ostaa arvonlisäverottomia yksityisiä sosiaalihuoltopalveluja?

Voit ostaa sosiaalihuollon tarpeessa olevana henkilönä sosiaalihuoltopalveluja yksityiseltä palveluntuottajalta arvonlisäverottomasti silloin, kun myyjän toimintaa valvoo sosiaaliviranomainen. Seuraavien edellytysten tulee täyttyä:

 

 • Palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen toimintakuntaan tai hänellä on lupa toimintaan.
 • Palveluntuottaja on tehnyt palvelusuunnitelman yhteistyössä kanssasi.
 • Palveluntuottaja on tehnyt kanssasi palvelusopimuksen palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina.
 • Palveluntuottajalla on vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta.
 • Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma.

 

Tarkempaa tietoa mm. palvelusuunnitelman sisällöstä ja arvonlisäverokohtelusta silloin, kun kunta osallistuu palvelun maksamiseen:

Verohallinnon ohje Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus.