Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Valtakunnallinen Agenda 2030 -tiekartta on hallituksen toimeksiannosta tehty suunnitelma toimenpiteistä, joilla yhteiskuntamme etenee kohti globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteita. Tavoitteet perustuvat YK:n Agenda 2030 -ohjelmaan.

Valtakunnallinen tiekartta ohjaa myös Oriveden osallistumista kestävän kehityksen edistämiseen.

Katso Oriveden kaupungin kestävän kehityksen katsausta 2023 klikkaamalla alla olevaa kuvaa (pdf)

Oriveden kaupungin kestävän kehityksen katsauksen 2023 kansikuva.

Oriveden kaupungin kestävän kehityksen katsaus 2022 (pdf)

Kestävä kehitys on osana kaupungin toimintaa ohjaavissa suunnitelmissa ja ohjelmissa:

  • Oriveden kaupunkistrategia 2030
  • Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma
  • Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma

Energiatehokkuus

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa sekä ensisijainen keino tehostaa energian käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Sopimusten tavoite on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä. Sopimukseen liittyneet asettavat itselleen määrällisen energiankäytön tehostamistavoitteen ja toteuttavat toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.

Oriveden kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017 – 2025. Energiankäytön tehostamissuunnitelman avulla Orivesi vähentää tavoitteellisesti kaupungin omistamien kiinteistöjen energiankulutusta.  

Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään tehokkaimmin parantamalla olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta.

Tutustu:

Tampereen kaupunkiseudulle on laadittu Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Ohjelman tarkoituksena on hillitä ilmastonmuutosta nostamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn yhteinen kulkutapaosuus vuoden 2005 40 %:n tasosta 50-60 %:in vuoteen 2030 mennessä. Kehittämisohjelmassa on esitetty seudun strategiset tavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet pyöräilyn ja kävelyn kehittämiseksi liikennemuotoina.

Tutustu: