Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Längelmäveden seudun kestävän kehityksen ohjelma
Längelmäveden seudun kestävän kehityksen toimenpideohjelman ovat vuosina 1998 – 2000 laatineet yhdessä Oriveden, Juupajoen, Kuhmalahden, Luopioisen, Pälkäneen, Sahalahden ja Längelmäen kunnat. Ohjelman tarkoituksena on osoittaa, kuinka turvaamme yhdessä oman ja samalla lastemme tulevaisuuden. Se sisältää sekä yhteisiä tavoitteita että kuntakohtaisia toimenpiteitä. Kestävän kehityksen toimenpideohjelma koostuu kolmesta osasta:

Kestävän kehityksen toimintaohjelman seurantaa on tehty vuosina 2005, 2010 ja 2016. Lisäksi seurantaa tehdään vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Kestävä kehitys on osana kaupungin toimintaa ohjaavissa suunnitelmissa ja ohjelmissa:

  • Oriveden kaupunkistrategia 2030
  • Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma
  • Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma

Energiatehokkuus

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa sekä ensisijainen keino tehostaa energian käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Sopimusten tavoite on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä. Sopimukseen liittyneet asettavat itselleen määrällisen energiankäytön tehostamistavoitteen ja toteuttavat toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.

Oriveden kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017 – 2025. Energiankäytön tehostamissuunnitelman avulla Orivesi vähentää tavoitteellisesti kaupungin omistamien kiinteistöjen energiankulutusta.  

Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään tehokkaimmin parantamalla olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta.

Tutustu:

Tampereen kaupunkiseudulle on laadittu Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Ohjelman tarkoituksena on hillitä ilmastonmuutosta nostamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn yhteinen kulkutapaosuus vuoden 2005 40 %:n tasosta 50-60 %:in vuoteen 2030 mennessä. Kehittämisohjelmassa on esitetty seudun strategiset tavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet pyöräilyn ja kävelyn kehittämiseksi liikennemuotoina.

Tutustu: