Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Längelmäveden seudun kestävän kehityksen ohjelma
Längelmäveden seudun kestävän kehityksen toimenpideohjelman ovat vuosina 1998 – 2000 laatineet yhdessä Oriveden, Juupajoen, Kuhmalahden, Luopioisen, Pälkäneen, Sahalahden ja Längelmäen kunnat. Ohjelman tarkoituksena on osoittaa, kuinka turvaamme yhdessä oman ja samalla lastemme tulevaisuuden. Se sisältää sekä yhteisiä tavoitteita että kuntakohtaisia toimenpiteitä. Kestävän kehityksen toimenpideohjelma koostuu kolmesta osasta:

Kestävän kehityksen toimintaohjelman seurantaa on tehty vuosina 2005, 2010 ja 2016. Lisäksi seurantaa tehdään vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Kestävä kehitys on osana kaupungin toimintaa ohjaavissa suunnitelmissa ja ohjelmissa:

  • Oriveden kaupunkistrategia 2030
  • Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma
  • Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma

Ilmasto

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030
Orivesi on osallisena Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiassa, joka vahvistettiin kaupunkiseudun kunnissa vuonna 2010. Ilmastostrategian tavoitteena on ollut laatia kaupunkiseudun yhteinen ilmastopolitiikan visio, eri toimialoja koskevat vähennystavoitteet sekä toimenpideohjelma, jolla kunnat yhteistyötahoineen vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja varautuvat ilmastonmuutoksen seurauksiin. Tavoitteena on vähentää asukasta kohti laskettuja kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä vähintään 40 % vuodesta 1990.

Tutustu:

Hiilineutraali Tampereenseutu 2030
Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa (Hinku) kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maailmanlaajuisia toimia ilmastonmuutoksen uhan torjumiseksi pitämällä globaali keskilämpötilan nousu selvästi alle 2°C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan ja rajaamalla lämpötilan nousu 1,5°C:en.

Orivesi on sitoutunut Tampereen kaupunkiseudun yhteiseen tavoitteeseen Hiilineutraali Tampereenseutu 2030. Seudullinen ilmastotavoite on taakanjakosopimus, jossa kukin kunta voi ottaa käyttöön sille soveltuvimmat päästöjen vähennyskeinot. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 %:n päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Loput 20 % päästöistä kompensoidaan sitomalla hiilinieluihin.

Tutustu:

Energiatehokkuus

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa sekä ensisijainen keino tehostaa energian käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Sopimusten tavoite on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä. Sopimukseen liittyneet asettavat itselleen määrällisen energiankäytön tehostamistavoitteen ja toteuttavat toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.

Oriveden kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017 – 2025. Energiankäytön tehostamissuunnitelman avulla Orivesi vähentää tavoitteellisesti kaupungin omistamien kiinteistöjen energiankulutusta.  

Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään tehokkaimmin parantamalla olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta.

Tutustu:

Tampereen kaupunkiseudulle on laadittu Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Ohjelman tarkoituksena on hillitä ilmastonmuutosta nostamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn yhteinen kulkutapaosuus vuoden 2005 40 %:n tasosta 50-60 %:in vuoteen 2030 mennessä. Kehittämisohjelmassa on esitetty seudun strategiset tavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet pyöräilyn ja kävelyn kehittämiseksi liikennemuotoina.

Tutustu: