Ilmoitus melusta ja tärinästä

Toiminnanharjoittajan on tehtävä erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta kirjallinen ilmoitus.

Meluilmoitusta ei tarvitse tehdä yksityishenkilön omaan talouteen liittyvästä tai ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta.

Melu- ja tärinäilmoitus toimitetaan viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava. Yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella voidaan ilmoittaa useampia tapahtumia.

Aumausilmoitus

Valtioneuvoston nk. nitraattiasetuksen mukaan kuivalannan ja muun eloperäisen lannoitteen varastoinnista aumassa on tehtävä etukäteen ilmoitus.

Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa ja kuivalannan varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista tekee niiden vastaanottaja. Ilmoituksen lannan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy.

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoituksenvaraisia toimintoja ovat toiminnan laajuudesta riippuen muun muassa osa eläinsuojista, eräät elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnot, eräät kemikaalivarastot, vähäiset ampumaradat, sahalaitokset, varikot sekä kiinteät eläintarhat ja huvipuistot. Ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu ympäristönsuojelulaissa.

Ilmoitus tehdään viimeistään 120 päivää ennen toiminnan aloittamista Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Suurempia kemikaalivarastoja ja koneellista kullankaivuuta koskevat ilmoitukset käsittelee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Koeluonteista toimintaa harjoittavan yrityksen tai muun toimijan on ilmoitettava asiasta ennen toiminnan aloittamista. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristönsuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoitus tehdään viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista toiminnan laadusta ja laajuudesta riippuen Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita käytetään, millaisia päästöjä voi syntyä, miten ne mitataan ja mitkä ovat toiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Ympäristön äkillisestä pilaantumisesta tai sen vaarasta on ilmoitettava viipymättä viranomaiselle. Tilanne voi aiheutua onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä, purkutöistä tai muusta syystä. Pilaantumista tai sen vaaraa voivat aiheuttaa kiinteän aineen päästö, neste- tai kaasupäästöt, jäte tai radioaktiivisuus. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilanteita, joihin ei ole tarvittu lupaa.

Ilmoitus tehdään Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos toiminta perustuu valtion viranomaisen antamaan lupaan, ilmoitus tehdään luvan myöntäneelle viranomaiselle.

Jos poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuu äkillistä vaaraa väestölle, asiasta on ilmoitettava viipymättä hätäkeskukseen (112). Sen jälkeen, kun ilmoitus poikkeuksellisesta toiminnasta on tehty, ilmoituksen tekijän tulee varautua nopeaan yhteistyöhön viranomaisen kanssa tilanteen saamiseksi hallintaan.

Rakennuksen hävittäminen polttamalla on pääsääntöisesti kielletty.

Rakennuksen hävittäminen polttamalla on sallittua vain pelastuslaitoksen toimesta sammutus-, savusukellus- tai vastaavan harjoituksen yhteydessä.

Rakennuksen hävittämiseen polttamalla tulee olla erityinen hyväksyttävä peruste ja syy. Tällainen erityinen syy voi olla pelastuslaitoksen tarve saada poltettava rakennus harjoituskohteeksi. Rakennuksen omistajan taloudellinen intressi ei ole hyväksyttävä peruste polttamiselle.

Kiinteistön omistajan tulee tehdä vapaamuotoinen ilmoitus rakennuksen polttamisesta vähintään kaksi kuukautta ennen suunniteltua polttoa.

Ilmoituksessa tulee esittää seuraavat asiat:

  • hakijan nimi, osoite ja puhelinnumero
  • kiinteistön osoite ja asemapiirros
  • poltettavan rakennuksen kiinteistötiedot (kiinteistötunnus ja rakennustunnus)
  • kohteen sijaintikartta, josta ilmenee etäisyys muihin asuntoihin ja rakennuksiin, sähkölinjat ja maasto
  • selvitys rakennusmateriaaleista ja tarvittaessa asbestikartoitus
  • selvitys ennen polttamista pois kuljetettavasta jätteestä ja jätteen vastaanottopaikasta
  • Oriveden rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä purkamislupa tai rakennusvalvonnan lausunto rakennuksen purkamisluvan tai -ilmoituksen tarpeesta
  • pelastuslaitoksen puoltava lausunto kohteen soveltumisesta harjoituskäyttöön

Ilmoitus toimitetaan Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoitus Natura 2000 -aluetta merkittävästi heikentävästä toimenpiteestä

Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevien luonnonarvojen merkittävä heikentäminen on kiellettyä. Alueella tai sen läheisyydessä suoritettavista toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus, jos toimenpiteistä saattaa seurata ympäristönsuojelulaissa kielletty heikentyminen Natura 2000 -alueella.

Ilmoitus tehdään viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Tiettyjen ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu, asfaltin valmistaminen sekä betoniasemat ja betonituotetehtaat. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, joissa käytetään orgaanisia liuottimia. Jos edellä mainittu toiminto sijoittuu pohjavesialueelle, tulee toiminnalle hakea ympäristölupa.

Rekisteröinti-ilmoitus tehdään Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos) ja 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, kenen toimeksiannosta jätteitä kerätään ja kenen vastuulla kerätty jäte on. Ilmoituksesta pitää lisäksi selvitä, onko vastaanottopaikalla ympäristölupa, ja onko keräystoiminta jatkuvaa vai määräaikaista. Samaan ilmoitukseen voi sisällyttää tiedot kaikista vastaanottopaikoista, joihin yritys toimittaa jätettä välivarastoitavaksi.

Ilmoitus tehdään Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Ota yhteyttä


Marjo Saarinen

Ympäristöinsinööri

050 542 0514