Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan ympäristölupa. Luvanvaraiset toiminnat on lueteltu ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa.

Uuden lupahakemuksen vaativat lisäksi luvanvaraisen toiminnan lupapäätöksen tarkistaminen ja määräaikaisen luvan uudistaminen.

Lupahakemus toimitetaan toiminnan laadusta ja laajuudesta riippuen Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon.

Maa-ainesten ottamislupa

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Mikäli toiminta sisältää louhintaa ja murskausta, vaatii se myös ympäristöluvan, jota on haettava yhtä aikaa maa-ainesluvan kanssa.

Lupahakemus toimitetaan Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Maastoliikennelain mukainen lupa

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla saa ajaa maastossa maanomistajan luvalla. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa tarvitaan lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Maastoksi kutsutaan aluetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Maastoa on myös jään peittämä vesialue.

Lupaa ei tarvita, jos alueelle on myönnetty ympäristölupa tai jos alue on asemakaavassa erikseen osoitettu moottoriajoneuvojen käyttämiseen.

Vapaamuotoinen lupahakemus toimitetaan Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Vesiliikennelain mukainen lupa

Moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla tapahtuvien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella tarvitaan lupa. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos toiminnalle on myönnetty ympäristölupa tai jos alue on kaavassa erikseen osoitettu tällaista toimintaa varten.

Vesilain mukainen lupa (vesilupa)

Monet rannan pieniltäkin vaikuttavat hankkeet voivat vaatia vesilain mukaisen luvan tai niistä tulee tehdä ilmoitus. Esitteessä ”Kansalaisen tärkeät vesiluvat” on perustiedot yleisimmistä lupa-asioista. Lisäksi ohjeet ruoppauksiin ja niittoihin sekä ilmoituslomake löytyy alla olevasta linkistä. Ympäristöhallinnon sivuilta löytyy lisätietoja rantojen kunnostuksesta, maankuivatuksesta ja ojituksesta sekä pienistä vesirakennustöistä.

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella vesi- ja viemäriverkkoihin. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta. Vapautus voidaan myöntää, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen taloudellista ja asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä ja lisäksi kiinteistön jätevedet on käsiteltävä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.

Hakemus toimitetaan Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maaperään

Käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö putkistoineen on Oriveden kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan poistettava maaperästä. Yksittäistapauksissa ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu säiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle. Luvan myöntäminen edellyttää turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymän tarkastajan lausuntoa.

Ota yhteyttä


Marjo Saarinen

Ympäristöinsinööri

050 542 0514