Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö (laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 64/1986, finlex.fi).

Ympäristönsuojelua edistetään mm. ilmanlaadun tarkkailulla, meluntorjunnalla, jäte- ja roskaamisen valvonnalla sekä luonnonsuojelulla. Lupa- ja ilmoitusmenettelyillä pyritään ehkäisemään erilaisten toimintojen aiheuttamaa ympäristöhaittaa.

Ympäristövalvonnan tavoitteena on

  • ehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä sekä poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua ympäristövahinkoja
  • turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, tukea kestävää kehitystä sekä torjua ilmastonmuutosta
  • edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä vähentää jätteiden määrää ja haitallisuutta ja ehkäistä jätteistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia
  • tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena
  • parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon.

Ympäristönsuojelusta ja -valvonnasta huolehtii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Oriveden ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Oriveden kaupungin ympäristölautakunta. Ympäristölautakunta on siirtänyt toimivaltaansa kuuluvia tehtäviä, esim. ympäristölupa-asioiden valmistelu, lupatarkastusten suorittaminen sekä päätösten ja kiireellisten määräysten antaminen, alaisilleen viranhaltijoille (Oriveden ympäristölautakunnan delegointipäätös 15.12.2015 § 12, pdf).

Ympäristönsuojelun edistämiseksi Oriveden kaupunginvaltuusto on antanut Oriveden kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (pdf, voimaantulo 1.8.2013). Määräykset on annettu ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla ja ne velvoittavat kaikkia Oriveden kaupungin asukkaita, kiinteistönomistajia ja toiminnanharjoittajia. Määräysten noudattamista valvoo ympäristönsuojeluviranomainen sekä alaisensa viranhaltijat.

Ota yhteyttä


Marjo Saarinen

Ympäristöinsinööri

050 542 0514