Aamu ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Oriveden kaupungin alakouluilla järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa koulupäivinä. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 1. ja 2. luokkien oppilaille sekä erityisen tuen piiriin kuuluville oppilaille.

Aamu- ja iltapäivätoiminta tapahtuu koulun tiloissa koulunkäynnin ohjaajien ohjauksessa.
Aamutoimintaa järjestetään klo 7.00 alkaen ja iltapäivätoimintaa kello 12.00– 16.30.

Oriveden kaupungin ottama vakuutus kattaa aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvat oppilaat.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan täyttämällä Wilmassa Hakemukset ja päätökset -välilehdellä oleva hakulomake. Lomaketta ei tarvitse tulostaa.

Toiminnan tavoitteet

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet on määritelty Opetushallituksen Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa (19.1.2011) sekä Oriveden kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmassa.

Toiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminnalla luodaan turvallisuutta lapsen fyysiseen ja sosiaaliseen kasvuympäristöön. Keskeisiä tavoitteita ovat:

– tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
– tukea lapsen hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehitystä ja eettistä kasvua
– antaa lapselle kokemus, että hän on arvostettu ja hyväksytty omana itsenään
– tukea ja vahvistaa lapsen hyvinvointia ja sosiaalista kehitystä

Toiminnan sisällöt

Aamu- ja iltapäivätoiminta suunnitellaan lapsen tarpeet huomioiden ja niin, että se tukee koulun kasvatustavoitteita ja toimintaperiaatteita. Toiminnan painotusalueet ovat:

– leikki ja vuorovaikutus
– luova toiminta
– liikunta ja ulkoilu
– kädentaidot ja askartelu
– välipala ja lepo

Toiminnan suunnittelu ja arviointi

Orivedellä aamupäivätoiminta on toimintasisällöltään valmistautumista koulupäivään rauhallisessa ympäristössä.

Iltapäivätoiminta toimii jatkumona koulupäivän jälkeiselle vapaa-ajalle turvallisessa ja ohjatussa ympäristössä. Sen toiminnasta tiedotetaan koteihin kuukausisuunnitelmalla.

Toimintaa kehitetään vuosittain koteihin lähetettävällä kyselylomakkeella. Saadut palautteet toimivat itsearvioinnin pohjana ohjaajien työn ja toiminnan kehittämiseksi. Kehittämistyön pohjaksi osallistutaan lisäksi valtakunnallisiin ja seudullisiin kyselyihin annettujen ohjeistusten mukaisesti.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille ei järjestetä koulukuljetusta.

Toiminnasta perittävät maksut

Oriveden kaupungin lasten ja nuorten lautakunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Toimintamaksut ovat seuraavat:
Iltapäivätoiminta 80 €/kk
Aamutoiminta 30 €/kk

Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu ao. toimintaan. Maksusta peritään puolet, jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana. Jos poissaolo toiminnasta jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi jostakin muusta syystä kuin sairauden vuoksi on poissa toiminnasta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Huoltaja sitoutuu toimintaan lukuvuodeksi. Lukuvuoden aikana tapahtuvista muutoksista huoltajan tulee tehdä kirjallinen esitys kasvatus-ja opetusjohtajalle heti muutoksen tiedettyään.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta perheille,
1) joiden bruttotulot alittavat opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamien varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat,
2) joiden toimeentuloedellytykset eivät asiantuntijalausunnon ja harkinnan perusteella täyty,
3) joille voidaan myöntää maksuvapautus lastensuojelun tukitoimena sosiaalityöntekijän kirjallisen lausunnon perusteella määräajaksi.
Maksuvapautusta on haettava kirjallisesti ja siihen on liitettävä yllä kuvatut selvitykset ja dokumentit. Maksuvapautus voidaan myöntää sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on vastaanotettu opetuspalvelujen toimistossa.

Ota yhteyttä


Minna Lähteinen

Toimistosihteeri (hallinto, Wilma-asiat)

040 133 9128