Varhaiskasvatuksen tehtävä on ennaltaehkäistä, havaita ja kuntouttaa erilaisia lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyviä pulmia. Varhaiskasvatus on osa lapsen kuntoutustoiminnan kokonaisuutta.

Lasta voidaan tukea joustavilla ryhmittelyillä (pienryhmä- ja yksilötyöskentely), eriyttämällä toimintaa tai muokkaamalla toimintaympäristöä lapsen tarpeita vastaavaksi.

Lapsen tuen tarvetta koskevista asioista vastaa alueen varhaiskasvatuksen erityisopettaja eli VEO yhteistyössä henkilöstön kanssa. Hän on kehityksen ja oppimisen tuen asiantuntija, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa päivähoidon henkilöstöä ja vanhempia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. VEO osallistuu lasten tuen tarpeen arviointiin, tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan yhteistyössä vanhempien, kasvatushenkilöstön ja kuntouttavien tahojen kanssa.

Mahdollisimman varhain annettu tuki edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja oppimista sekä helpottaa lapsen koulun aloittamista. Tiedonsiirto lapsen siirtyessä ryhmästä toiseen ja erityisesti koulutielle on tärkeää. Tiedonsiirto tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa. Näin riittävien tukitoimien järjestäminen perusopetuksessa helpottuu. Yhteinen tavoitteemme on lapsen onnistumisen kokemusten ja oppimisen ilon vahvistaminen.

Vastaavat erityisopettajat ovat Miri Halmetoja (Orivarsan päiväkoti, perhepäivähoito ja Pilke Huippu) ja Ulla Lehtonen (Eräjärven päiväkoti, Päiväkoti Niittykukka ja Vuokkokujan päiväkoti).

Ota yhteyttä


Miri Halmetoja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

040 133 9273

Ota yhteyttä


Ulla Lehtonen

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

040 053 5072