Voimaa vanhuuteen

Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Liikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää ikäihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Ohjelmaa on koordinoinut Ikäinstituutti vuodesta 2005 alkaen. Toimintaa toteutetaan Veikkauksen tuotoilla.

Voimaa vanhuuteen – kunnissa otetaan käyttöön ikäihmisten terveysliikunnan hyviä käytäntöjä järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyönä. Hyvien käytäntöjen teemoina ovat liikuntaneuvonta, voima- ja tasapainoharjoittelu sekä ulkoilu.

Liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Liikkuva Orivesi on paikallinen, monivuotinen liikunnallisen elämäntavan edistämishanke, joka alkoi Orivedellä vuonna 2020. Päätavoite on lisätä omaehtoista liikuntaa kaikkien ikäryhmien keskuudessa. Erityisenä kohderyhmänä on vähän liikkuvat henkilöt. Hankkeen aikana toteutetaan kokeiluja, joilla pyritään löytämään keinoja lisätä pitkällä tähtäimellä orivesiläisten liikkumista sekä löytämään omanlaisia tapoja tehdä arjesta entistä aktiivisempi. Matalan kynnyksen liikuntakokeilut ja -ryhmät sekä tapahtumat toteuttavat osaltaan tätä tavoitetta, mutta sen lisäksi pyritään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa keksimään täysin uusia tapoja herättää kipinä liikunnallisempaan arkeen.

Omaehtoista liikuntaa tukee myös kirjaston kautta toimiva liikuntavälineiden lainaus, jota myös jatkuvasti kehitetään tarpeiden mukaan. Tästä näet ajantasaisen listan lainattavissa olevista välineistä.

Terve nuori / Liikkuva opiskelu


Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä liikkumista ja opiskelukykyä toisella asteella ja korkeakouluissa. Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn. Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Lisäksi yhdessä tekeminen lisää opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä. Jokainen oppilaitos kehittää aktiivista toimintakulttuuria omalla tavallaan.

Liikkuva varhaiskasvatus

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on laajan asiantuntijaverkoston ja satojen pilottipäiväkotien yhteistyöllä kehitetty valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Valtakunnallinen ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajille välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen sekä oman työn kehittämiseen. Ohjelma tarjoaa myös konkreettisia askelmerkkejä fyysisesti aktiivisen oppimisympäristön sekä toimintakulttuurin luomiseen.

Liikkuva varhaiskasvatus​ -ohjelma on osa Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuutta, johon kuuluvat myös peruskoulujen Liikkuva koulu -ohjelma sekä toisen ja korkea-asteen Liikkuva opiskelu -ohjelma. Ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes. Liikkuva varhaiskasvatus​ -ohjelmaa toteutetaan ja kehitetään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Ota yhteyttä


Maarit Petäjämäki

Hankekoordinaattori

0417300337