VOIMAA VANHUUTEEN

Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Liikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää ikäihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Ohjelmaa on koordinoinut Ikäinstituutti vuodesta 2005 alkaen. Toimintaa toteutetaan Veikkauksen tuotoilla.

Voimaa vanhuuteen – kunnissa otetaan käyttöön ikäihmisten terveysliikunnan hyviä käytäntöjä järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyönä. Hyvien käytäntöjen teemoina ovat liikuntaneuvonta, voima- ja tasapainoharjoittelu sekä ulkoilu.

LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN EDISTÄMINEN

Tavoitteena on liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden nousu kaikissa ryhmissä. Tavoitetta toimeenpannaan valtakunnallisten liikkumisohjelmien eli Liikkuvat-ohjelmien avulla, jossa Liikkuva koulu -ohjelmaa laajennetaan eri elämänvaiheisiin. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa. Päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa.

TERVE NUORI / LIIKKUVA OPISKELU


Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä liikkumista ja opiskelukykyä toisella asteella ja korkeakouluissa. Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn. Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Lisäksi yhdessä tekeminen lisää opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä. Jokainen oppilaitos kehittää aktiivista toimintakulttuuria omalla tavallaan.

LIIKKUVA VARHAISKASVATUS

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on laajan asiantuntijaverkoston ja satojen pilottipäiväkotien yhteistyöllä kehitetty valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Valtakunnallinen ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajille välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen sekä oman työn kehittämiseen. Ohjelma tarjoaa myös konkreettisia askelmerkkejä fyysisesti aktiivisen oppimisympäristön sekä toimintakulttuurin luomiseen.

Liikkuva varhaiskasvatus​ -ohjelma on osa Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuutta, johon kuuluvat myös peruskoulujen Liikkuva koulu -ohjelma sekä toisen ja korkea-asteen Liikkuva opiskelu -ohjelma. Ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes. Liikkuva varhaiskasvatus​ -ohjelmaa toteutetaan ja kehitetään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Ota yhteyttä


Laura Koivula

Liikunnanohjaaja / Hankekoordinaattori

044 481 1529

Ota yhteyttä


Iris Sundelin

Hankekoordinaattori

041 730 0337