Maankäyttösopimusten periaatteet

Oriveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt maankäyttösopimusten periaatteet 18.9.2023 § 57.

Maankäyttösopimusta hyödynnetään silloin, kun kaavoitetaan jonkun muun kuin kaupungin omistamaa maata. Maankäyttösopimusten periaatteet löytyvät alla olevasta linkistä.

Maankäyttösopimusten periaatteet pdf


Kaavoitustaksa

Oriveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavoitustaksan 27.11.2023 § 76 ja se on tullut voimaan 1.1.2024 alkaen.

Kaavoitustaksa täydentää maankäyttösopimusten periaatteita etenkin pienemmissä kaavahankkeissa. Taksaa sovelletaan silloin, kun kaava tai kaavamuutos on pääosin yksityisen edun vaatima ja laaditaan maanomistajan tai -haltijan aloitteesta. Kaavoitustaksan löydät alla olevasta linkistä.

Kaavoitustaksa pdf


Asuintonttien lisämaan myynnin hinnoittelun periaatteet

Oriveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asuintonttien lisämaan hinnoittelun periaatteet 27.11.2023 § 77 ja ne ovat tulleet voimaan 1.1.2024 alkaen.

Asuintontteihin voidaan myydä lisämaata kaupungin omistamalta kiinteistöltä, mikäli se asemakaavan, pitkän aikavälin kehitysmahdollisuuksien sekä muiden seikkojen perusteella on mahdollista sekä tarkoituksenmukaista. Kyse on aina tapauskohtaisesta harkinnasta. Periaatteet ohjaavat asuintonttien lisämaan myynnin hinnoittelua. Näitä periaatteita ei sovelleta ranta-alueilla, muilla erityisen arvon alueilla, eikä esimerkiksi yritystonttien kohdalla. Mikäli lisämaan myyminen edellyttää asemakaavan muuttamista, ja kaavahanke on pääosin yksityisen eduksi yksityisen aloitteesta tehtävä, sovelletaan siihen maankäyttösopimusten periaatteita sekä kaavoitustaksaa. Asuintonttien lisämaan myynnin hinnoittelun periaatteet löydät alla olevasta linkistä.

Asuintonttien lisämaan myynnin hinnoittelun periaatteet pdf


Oriveden kaupungin maapoliittinen ohjelma

Oriveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.2.2023 § 6 Oriveden kaupungin maapoliittisen ohjelman.

Maapoliittinen ohjelma on maankäytön strategisen suunnittelun väline, jolla mahdollistetaan kunnan strategisen suunnittelun onnistuminen. Ohjelma muodostaa suuntaviivat ja periaatteet kaupungin maapolitiikan hoitoon. Oriveden kaupungin maapoliittinen ohjelma löytyy alla olevasta linkistä.

Oriveden kaupungin maapoliittinen ohjelma pdf

Ota yhteyttä


Antti Kivikko

Maankäyttöpäällikkö

040 133 9133

Ota yhteyttä


Dennis Somelar

Kaavasuunnittelija

040 133 9087