Katualueilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät kaivutyöt edellyttävät katu- ja sijoituslupaa. Tällä luvalla kaupunki valvoo kaduilla ja yleisillä alueilla tapahtuvia töitä. Työt on pyrittävä rajaamaan tarkasti sekä tekemään nopeasti ja turvallisesti siten, että töistä aiheutuva haitta jää mahdollisimman pieneksi.

Työstä vastaavan on jätettävä lupahakemus kaupungille vähintään 14 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työt voidaan aloittaa sen jälkeen, kun kaupunki on luvan myöntänyt ja kohteessa on pidetty aloituskatselmus. Aloituskatselmus on tilattava vähintään 3 vuorokautta ennen aiottua katselmusta.
Sijoitussopimus tarvitaan silloin, kun katualueelle tai muulle yleiselle alueelle sijoitetaan pysyvästi uusia rakenteita, kuten johtoja, putkia tai laitteita.

Katu- ja sijoitusluvan hakeminen

Katu- ja sijoitusluvat haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelussa.

Katu- ja yleisillä alueilla työskentelyä varten laaditut määräykset, ohjeet ja maksut (pdf-tiedosto)

Ota yhteyttä


Matti Vesava

Tekninen johtaja

040 133 9247

Ota yhteyttä


Mika Kuivanen

Kunnallistekniikan päällikkö

0400 730 802