Milloin tarvitset rakennusluvan?

Rakennustoimenpiteiden luvanvaraisuus on jaettu rakentamishankkeen vaativuuden mukaisesti kolmeen lupamuotoon:

Rakennuslupa

Tarvitaan esim.

 • rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentamiseen
 • merkittävämpään korjaus- ja muutostyöhön
 • rakennuksen käyttötarkoituksen muutostyöhön
 • toimenpiteeseen, joka vaikuttaa rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen.

Toimenpidelupa

Tarvitaan esim.

 • rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen tai sijoittamiseen
 • rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen

Toimenpiteen luvanvaraisuudesta kaupungin eri osa-alueilla on annettu määräykset Oriveden kaupungin rakennusjärjestyksen 7. ja 8. §:ssä.

Kirjallinen ilmoitus

Tarvitaan esim.

 • merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun vastaavaan toimenpiteeseen.

Ilmoitusluvan luvanvaraisuudesta kaupungin eri osa-alueilla on annettu määräykset Oriveden kaupungin rakennusjärjestyksen 7. ja 8. §:ssä.

Muut luvat:

Rakennuksen purkamislupa

Tarvitaan esim.

 • rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemamakaavan laatimiseksi.

Mikäli rakennuksen purkaminen ei tarvitse purkamislupaa, tulee aiotusta purkamistoimenpiteestä tehdä kirjallinen ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle

Maisematyölupa

Tarvitaan asemakaava-alueella, yleiskaavassa niin määrätyillä alueilla sekä alueilla joilla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi, esim. seuraaviin toimenpiteisiin:

 • maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön
 • puiden kaatamiseen
 • muuhun näihin verrattaviin toimenpiteisiin

Hae rakennusluvat Lupapiste-palvelussa

Oriveden alueen rakennusluvat tulee hakea ensisijaisesti Lupapiste-palvelun kautta. Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennusvalvonnan toimialaan kuuluvia lupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Luvat tulee hakea hankekohtaisesti erikseen.

Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.

Tutustu ennen lupien hakemista Lupapiste-palvelun hakijan ohjeisiin.

Poikkeustapauksissa voit hakea lupia lomakkeilla

Mikäli lupien haku se ei ole mahdollista Lupapiste-palvelun kautta, toimita paperiset rakennuslupahakemukset liitteineen rakennusvalvontaan rakennuslupakäsittelyä varten. Tutustu ennen rakennusluvan hakemista hakijan ohjeisiin (pdf).

Lomakkeita saat pyytämällä rakennusvalvonnan toimistosta. Suosittelemme, että esittelet rakennussuunnitelmasi rakennustarkastajalle jo luonnosvaiheessa ennen sen puhtaaksi piirtämistä.

Lupien käsittely

Rakennustarkastaja voi myöntää rakennusluvan rakennustoimenpiteeseen, joka koskee:

 • enintään 500 m2
 • korjaus- ja muutostyötä ja/tai vähäistä laajentamista.

Rakennustarkastajalle kuuluu lisäksi myös toimenpide- (lukuun ottamatta MRL 126 a §:n 1 mom:n 2, 6 ja 10 kohdissa luetellut toimenpiteet) ja rakentamisen ilmoituslupien myöntäminen. Muut luvat myöntää ympäristölautakunta.

Rakennusoikeus

Asema- ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella rakennusoikeus on esitetty kaavamääräyksissä. Alueilla, joilla ei ole oikeusvaikutteista kaavaa, saattaa ennen lupakäsittelyä olla tarpeen hakea poikkeuslupa tai suunnittelutarvealuepäätös.

Poikkeuslupaa tai suunnittelutarvealuepäätöstä haetaan Oriveden kaupungin ympäristölautakunnalta.

Luvan hakija

Luvan hakijana voi toimia ainoastaan kiinteistön haltija tai hänen valtuuttamansa henkilö. Esimerkiksi taloyhtiössä tehtävään, rakennuslupaa vaativaan toimenpiteeseen luvanhakijana toimii taloyhtiö, ei yksittäinen osakkeenomistaja.

Rakennusluvan voimaantulo

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen. Lupapäätös on lainvoimainen, kun päätöksen valitusaika on umpeutunut eikä päätöksestä ole valitettu.

Rakennustarkastajan myöntämissä luvissa oikaisuvaatimusaika on 14 vuorokautta ja ympäristölautakunnan luvissa valitusaika 30 vuorokautta päätöksen julkipanosta.

Kaikki lupapäätökset ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla (kaupungintalo, Keskustie 23) ja Dynasty-palvelussa. Töiden aloittamisesta tulee ilmoittaa rakennustarkastajalle.

Rakennusluvan voimassaoloaika

Rakennusluvan voimassaoloaika on viisi vuotta. Rakennustyöt tulee kuitenkin aloittaa kolmen vuoden sisällä lupapäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Erityisestä syystä rakennustöiden aloittamiseen voi hakea jatkoaikaa enintään kaksi vuotta.

Kun rakennustyö on aloitettu, voi rakennustyön loppuunsaattamiseen hakea jatkoaikaa enintään kolme vuotta kerrallaan.

Rakennushankkeen suunnittelu ja toteutus

Ammattitaitoisella suunnittelulla ja työn suorituksella, työnjohdolla, työn seurannalla sekä tarkastustoimenpiteillä on suuri merkitys rakennushankkeen onnistumisessa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on osaltaan huolehdittava rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastamisesta.  

Kun suunnittelet omakotitalon rakentamista, kannattaa hankkeelle valita vastaava työnjohtaja jo rakentamisen alkuvaiheessa. Työnjohtajan kanssa voit vertailla esimerkiksi talopakettitoimituksia ja niiden soveltuvuutta valitulle rakennuspaikalle, laatia urakkasopimukset sekä valvoa urakoiden ja töiden suoritusta. Ammattitaitoinen vastaava työnjohtaja on rakennushankkeen tärkeimpiä lenkkejä.

Kattavat ohjeet rakennusprojektiisi löydät Rakentajan ohjeet ja oppaat -sivulta!

Rakennusvalvonnan ja ympäristöpalveluiden maksut