Biokaasulaitoksen hankeselvitys käyntiin Orivedellä

Kaupunginhallitus päätti, että Oriveden kaupunki käynnistää selvityksen biokaasulaitoksesta. Biokaasulaitos voisi korvata nykyisen lietteenkäsittelyjärjestelmän Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolla. Investointi toisi kaupungille noin 90 000 euron vuosittaisen säästön.

Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon omistaa Oriveden kaupungin viemärilaitos ja sitä hallinnoi Oriveden kaupunki. Jätevedenpuhdistamo käsittelee Oriveden ja Juupajoen jätevedet.

Kaupunki on tunnistanut tarpeen kehittää jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyprosessia. Kaupungin toimeksiannosta Korri & Co Oy on laatinut biokaasulaitoshankkeen esiselvityksen, jossa todetaan, että nykyisessä prosessissa on useita haasteita ja että puhdistamolietteen käsittelystä aiheutuu runsaasti kuluja.

Tällä hetkellä jätevedenpuhdistamolla syntyvä liete esikompostoidaan ja käsitellään pikakompostorilla. Kompostikentät täyttyvät nopeasti ja materiaalia joudutaan siirtämään paikasta toiseen. Tästä muodostuu ylimääräisiä kustannuksia.

Pikakompostori vaatii toimiakseen lietteen lisäksi kuiviketurvetta, jota tuodaan laitokselle noin 30 rekkakuormaa vuodessa. Turpeen hankinnasta ja kuljetuksesta syntyy kuluja ja päästöjä.

Puhdistamoliete on perinteisesti jatkojalostettu kasvualustaksi, jota käytetään kunnallisessa viherrakentamisessa. Materiaalia on kuitenkin jo vuosia kertynyt enemmän kuin mitä on saatu käytettyä.

Jätevedenpuhdistamon kompostialue sijaitsee rantaviivan läheisyydessä, mikä tuo prosessiin oman riskinsä.

Biokaasulaitos ratkoisi ongelmia ja tuottaisi kaasua lämmitykseen

Esiselvityksen mukaan biokaasulaitosinvestointi tarjoaisi ratkaisun useaan ongelmaan. Jos biokaasulaitos päätettäisiin toteuttaa, biokaasureaktori sijoitettaisiin lähelle jätevedenpuhdistamorakennusta ja se korvaisi nykyisen pikakompostorin.

Puhdistamon työntekijät voisivat hoitaa biokaasulaitoksen ylläpitoa ja päivystystä normaalien työtehtäviensä ohella.

Biokaasulaitoksessa puhdistamolietteeseen ei lisätä mitään, ja osa sen sisältämästä hiilestä muuttuu metaaniksi ja vedeksi. Tämän johdosta mädätysjäännöksen määrä on vain murto-osa nykyisen pikakompostorin tuottamasta määrästä.

Samalla prosessissa syntyy biokaasua, joka olisi esiselvityksen mukaan kannattavinta hyödyntää jätevedenpuhdistamon lämmitykseen. Tällä hetkellä jätevedenpuhdistamon lämmitys tulee Oriveden Aluelämpö Oy:ltä kaukolämpönä. Kesäaikana biokaasulaitoksen ylijäämälämpö voitaisiin mahdollisesti johtaa kaukolämpöverkkoon.

Biokaasulaitoksesta merkittävät kustannussäästöt

Hankeselvityksen tarkoituksena on etsiä kaupungille kustannusvaikutuksiltaan positiivisia ratkaisuehdotuksia.

Esiselvityksessä tunnistettiin kolme eri vaihtoehtoa: nykyisellä biokompostorilla jatkaminen (ei kustannusvaikutusta nykytasoon), lietteen kuljetus muualle (säästö 8 000 euroa vuodessa verrattuna nykyjärjestelmään) sekä investointi biokaasulaitokseen (säästö 90 000 euroa vuodessa verrattuna nykyjärjestelmään). Biokaasulaitoksen tarjoaminen alihankkijan operoitavaksi ei olisi esiselvityksen mukaan realistinen vaihtoehto.

Biokaasulaitosinvestoinnin kokonaiskustannus on arviolta miljoona euroa. Esiselvityksessä todetaan, että haastateltujen biokaasualan toimijoiden mielestä hanke olisi hyvin avustuskelpoinen. Investointituen osuudeksi arvioidaan 50–60 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Työryhmän esitys valmistuu maaliskuun loppuun mennessä

Kaupunginhallitus nimesi selvitystä varten työryhmän, jossa on edustus kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalveluista, elinvoimapalveluista, talous- ja hallintopalveluista sekä luottamushenkilöistä.

Työryhmä selvittää mahdollisen biokaasulaitosinvestoinnin toiminnalliset, taloudelliset ja ympäristönäkökulmat. Selvityksessä hyödynnetään Korri & Co Oy:n esiselvitysraporttia ja tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa. Työryhmän valmistelun perusteella tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus ottavat kantaa, esitetäänkö biokaasulaitoksen investointia valtuustolle siten, että se rakennettaisiin Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle.

Investointi voisi olla mahdollinen aikaisintaan vuonna 2025. Investoinnin toteuttaminen edellyttää asian käsittelyä talousarviossa. Työryhmän valmistelussa tulee selvittää investointituki, joka on esiselvityksen mukaan edellytys sille, että hanke olisi kannattava. Työryhmän esitys valmistuu 31.3.2024 mennessä.

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, p. 050 401 5790, juha.kuusisto@orivesi.fi

Palaa uutislistaukseen