Hallinto-oikeus hylkäsi Mattilanpellon valituksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 2.12.2021 antamallaan päätöksellä hylännyt kuntalaisen tekemän valituksen Mattilanpellon asemakaavasta.

Oriveden kaupunginvaltuusto hyväksyi Mattilanpellon asemankaavan kesäkuussa 2020. Yksityishenkilö teki päätöksestä muun muassa liito-oraviin liittyvän valituksen, jonka hallinto-oikeus on nyt kumonnut.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan luonnonympäristön vaaliminen ja erityisesti liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelu on otettu kaavassa luonnonsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla huomioon.

Päätöksessä todetaan myös, että kaupungilla on itsehallintonsa puitteissa oikeus päättää siitä, millainen kaava alueelle laaditaan. Valtuuston hyväksymää lainmukaista kaavaa ei voi kumota sillä perusteella, että valittajan käsityksen mukaan alueelle olisi tarkoituksenmukaisempaa laatia osin toisenlainen kaava.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusaika on 30 päivää hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä.

Mattilanpellon asemakaavassa on 37 uutta pientalotonttia aivan Oriveden keskustan sekä ulkoilureittien äärellä. Jos hallinto-oikeuden päätökseen ei haeta valituslupaa, kaupunki käynnistää uuden asuinalueen markkinoinnin Mattilanniityn nimellä ensi vuoden alussa.

Palaa uutislistaukseen