Mitä on kumppanuuspöytä?

 • osallisuuden vahvistamista
 • toimijoiden välisen kumppanuuden rakentamista
 • yhdessä pohtimista, suunnittelemista ja tekemistä
 • yhteisiä arvoja ja tavoitteita

Kumppanuuspöytien pelisäännöt

 • Kumppanuuspöydät ovat kaikille avoimia foorumeita. Niihin toivotaan osallistujiksi erityisesti alueen asukkaita ja vapaa-ajan asukkaita, yhdistysten, yritysten ja muiden organisaatioiden edustajia, kuntapäättäjiä sekä kaupungin työntekijöitä. Kumppanuuspöytiin toivotaan mahdollisimman kattavaa edustusta kulloinkin asialistalla olevien teemojen/asioiden mukaan.
 • Kylien kumppanuuspöydän koollekutsuja on kaupungin elinvoimajohtaja ja kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöydän koollekutsuja on kansalaisopiston rehtori. Koollekutsuja kutsuu tilaisuuksiin tarvittaessa asiantuntijoita kulloinkin asialistalla olevien teemojen mukaan.
 • Kumppanuuspöytä on poliittisesti sitoutumaton eikä sillä ole itsenäistä päätösvaltaa. Pöydän kokoonkutsuja vastaa kumppanuuspöydässä sovittujen asioiden viemisestä eteenpäin päätösvaltaiselle taholle.
 • Kumppanuuspöydän tavoitteena on toimia asioiden ja teemojen joustavana kehittämisalustana. Kumppanuuspöydän toiminnan kautta voi syntyä myös konkreettisia toimenpiteitä, esim. asukastilaisuuksia, uusia toimintatapoja/-malleja, tapahtumia/tempauksia. Se voi myös tehdä esityksiä ja/tai aloitteita toimivaltaisille tahoille, esim. kaupungin toimielimille.
 • Kaupunki hyödyntää kumppanuuspöytäkokouksia mahdollisuuksien mukaan merkittävämpien asioiden valmisteluvaiheen informaatio-/keskustelutilaisuuksina.
 • Koollekutsuja valmistelee kokouksen asialistan ennakkoon saatujen esitysten pohjalta. Asialistan asioita kootaan avoimesti eri toimijoilta (alueen järjestöt, kaupungin toimialat yms.) kaupungin internet-sivulta löytyvällä lomakkeella. Aiheideoita voi toimittaa koollekutsujalle kirjallisesti myös kumppanuuspöydissä, sähköpostilla tai kirjeellä. Koollekutsuja kokoaa aiheista asialistan ja täydentää sitä tarvittaessa.
 • Pöydän asialista lähetetään kyläyhdistysten edustajille ja vastuuviranhaltijoille / kulttuurihyvinvointityöryhmän edustajille viikkoa ennen kokousta. Asialista julkaistaan kaupungin nettisivuilla ja samalla se toimii avoimena kutsuna kaikille asiasta kiinnostuneille.
 • Kokouksia pidetään tarpeen mukaan 2−5 kertaa vuodessa.
 • Pöydän muistio julkaistaan kaupungin nettisivuilla sekä lähetetään kaikille asianosaisille ja kaupungin valtuustoryhmien puheenjohtajille. Kukin kumppanuuspöytään osallistuja vastaa tahollaan tiedon jakamisesta.
 • Elinvoimajaosto toimii kumppanuuspöytä-toimintamallin ohjausryhmänä.

Pelisäännöt hyväksyttiin Oriveden kaupungin kehittämistoimikunnassa 23.8.2018, kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöydässä 19.9.2018 ja kylien kumppanuuspöydässä 8.11.2018. Pelisääntöjä päivitettiin aiheiden keruun osalta keväällä 2023. Sääntömuutos hyväksyttiin elinvoimajaostossa 18.1.2023, kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöydässä 22.2.2023 ja kylien kumppanuuspöydässä 9.5.2023.

Oriveden kumppanuuspöydät

Orivedellä toimii kaksi kumppanuuspöytää: kulttuurihyvinvoinnin pöytä ja kylien pöytä. Molemmat ovat kaikille avoimia keskustelufoorumeja. Alla olevilla lomakkeilla voit ehdottaa kumppanuuspöydissä käsiteltäviä aiheita!

Tutustu lomakkeidemme tietosuojaselosteeseen!Oriveden Mieslaulajat konsertoi Kesäilta Paltanmäellä -tapahtumassa.
Kulttuuri tuottaa iloa ja hyvinvointia asukkaillemme. Kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöydässä pohditaan erilaisia tapoja lisätä kulttuurin saavutettavuutta ja ihmisten löytämistä kulttuurin pariin. Kuva: Marjo Aspegren

Kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöytä

Toinen kumppanuuspöydistä keskittyy kulttuurihyvinvointiin. Kulttuurihyvinvointi tarkoittaa taiteen ja kulttuurin hyödyntämistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kumppanuuspöytään ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet kuntalaiset ja paikallisyhteisöjen edustajat. Kokousten puheenjohtajana toimii kaupungin kulttuurijohtaja Annina Ärölä.

Seuraa asioiden etenemistä:

Pysähdyksissä…

Ei tällä hetkellä asioita

Vaiheessa

– Kulttuurihyvinvointi -teeman alla jo toteutettavien hyvien käytäntöjen ja tarpeiden kartoittaminen sekä näkyväksi tekeminen. Kartoitustyö on käynnissä. Tietojen kokoamisella on mahdollista saada kokonaiskuva Oriveden kulttuurihyvinvoinnin tilanteesta, paljastaa aukkokohtia, välttää päällekkäisyyksiä ja löytää uusia mahdollisuuksia eri toimijoiden väliselle yhteistyölle. Tavoitteena on löytää jäsennellympi menetelmä tiedon keräämiseen ja kokoamiseen. Tähän työhön on mahdollista saada asiantuntijatukea Kulttuurisote-hankkeelta. Koottu materiaali voisi toimia eri toimijoiden ja myös kuntalaisten tietopankkina saatavilla olevista palveluista ja mahdollisuuksista.

– Kulttuuriluotsi-toimintaa käsiteltiin 30.1.2019 Kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöydässä ja kuultiin asiantuntijan sekä vapaaehtoisen alustus aiheeseen. Tavoitteena on käydä keskustelua, voisiko Orivesi lähteä mukaan kulttuuriluotsitoimintaan.
> Kansalaisopiston rehtori esitteli 7.2.2019 kaupungin hyvinvointiryhmälle kulttuuriluotsitoiminnan periaatteet. Sovittiin, että kansalaisopiston rehtori ryhtyy selvittämään, mitä luotsitoiminnan käynnistäminen käytännössä vaatii.
> Kansalaisopiston rehtori ja Osallistuva Orivesi -hankeen hankekoordinaattori tapasivat huhtikuussa luotsitoiminnan valtakunnallisen kehittämishankkeen koordinaattorin jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi.
> Mennään yhdessä! -viikon ohjelma Orivedellä Palvelutalon Lähitorilla 10.5.2019 esitteli kulttuuriluotsitoimintaa kaikille aiheesta kiinnostuneille.
> 26.9.2019 kumppanuuspöydässä kansalaisopiston rehtori kertoi osallistujille, että luotsitoiminnan suunnittelu ja käytännön asioiden kartoittaminen on käynnissä. Tavoitteena saada toiminta pienin askelin käynnistymään.

Valmis!

Ei tällä hetkellä asioita

Orivesiläisessä maalaismaisemassa näkyy maatilan rakennuksia ja peltoja.
Kylien elinvoimaisuus on osa koko paikkakunnan elinvoimaa ja tulevaisuutta. Kylien kumppanuuspöydässä tiivistetään kaupungin ja kylien välistä yhteistyötä. Kuva: Sami Kosonen

Kylien kumppanuuspöytä

Kylien kumppanuuspöydän tavoitteina on tiivistää kaupungin ja kylien välistä sekä kylien keskinäistä vuoropuhelua, jakaa hyviä käytäntöjä ja toimia asioiden joustavana kehittämisalustana. Kokousten puheenjohtajana toimii kaupungin elinvoimajohtaja Tuija Aro.

Seuraavat kokoukset

Seuraava kokousajankohta ei ole vielä tiedossa

Ota yhteyttä


Annina Ärölä

Kansalaisopiston rehtori, kulttuurijohtaja

040 5963087

Ota yhteyttä


Tuija Aro

Elinvoimajohtaja

0405311736