Rantaosayleiskaava

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 1.6.2020 § 31 hyväksynyt Oriveden pohjoisen osa-alueen, Längelmäen osa-alueen ja Eräjärven osa-alueen rantaosayleiskaavaehdotuksen.
Linkki kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan 1.6.2020 § 31

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.6.2020 § 34 hyväksynyt Oriveden eteläisen osa-alueen rantaosayleiskaavaehdotuksen.
Linkki kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan 15.6.2020 § 34

Pirkanmaan ELY-keskus on jättänyt kaupungille kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksistä oikaisukehotuksen rakennusoikeutta koskevilta osin koskien koko kaavaa.
Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksistä on lisäksi valitettu muiden tahojen toimesta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Oikaisukehotuksen johdosta kunnanvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva uusi päätös kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, muutoin kaavan jo tehdyt hyväksymispäätökset katsotaan rauenneeksi.
Kunnan on ilmoitettava kirjallisesti oikaisukehotuksen johdosta tehdystä päätöksestä hallinto-oikeudelle sekä valituksen tehneille.
Mikäli kunta pysyttää hyväksymistä koskevan päätöksen entisellään, muilla kuin valituksen jo tehneillä ei ole oikeutta muutoksenhakuun. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on kuitenkin valitusoikeus. Aikaisemmasta päätöksestä tehtyjen valitusten katsotaan kohdistuvan uuteen hyväksymispäätökseen.
MRL 195 § ja 196 §

Maitohorsmia Rönnin lavan uimarannalla.