Oriveden kaupunginhallitus päätti 30.5.2022 § 122 periä Oriveden kaupungin rantaosayleiskaavan ranta-alueille voimaantulohetkellä 16.2.2022 tulleista uusista rakentamattomista rakennuspaikoista kaavan laatimiskustannuksina 285 euroa rakennuspaikkaa kohden niistä rakennuspaikoista, jotka eivät ole muuttuneet rakennetuiksi poikkeamispäätöksillä. 

Uuden rakentamattoman rakennuspaikan maanomistajille tiedoksianto kaupunginhallituksen päätöksestä on julkaistu yleistiedoksiantona (nähtävillä 11.8.-19.9.2022, linkki yleistiedoksiantoon). Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta on myös lähetetty postitse maanomistajille 11.8.2022.

Lasku uuden rakentamattoman rakennuspaikan maanomistajille lähetetään syksyn aikana.

Oriveden rantaosayleiskaavan voimaantulo

Oriveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Oriveden rantaosayleiskaavan päätöksellään 1.6.2020 § 31 Pohjoisen, Längelmäen ja Eräjärven osa-alueiden osalta sekä 15.6.2020 § 34 Eteläisen osa-alueen osalta. Hyväksymispäätöksistä valitettiin hallinto-oikeuteen.

Rantaosayleiskaava on MRL 201 §:n nojalla kuulutettu kyläalueiden osalta voimaan 26.5.2021.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 22.12.2021 hylännyt kaavaa koskevat valitukset yhtä lukuun ottamatta. Yksi maanomistaja on valittanut kahden tilansa osalta päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Oriveden kaupunginhallitus on päättänyt 31.1.2022 § 13 määrätä rantaosayleiskaavan tulemaan voimaan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisena lukuun ottamatta valituksenalaisia tiloja (MRL 201 §).

Oriveden rantaosayleiskaava tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §) kaavan ranta-alueiden osalta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisena lukuun ottamatta valituksenalaisia tiloja.

Orivedellä 16.2.2022
Oriveden kaupunginhallitus

Aineistot:

Rantaosayleiskaava on nähtävissä myös karttapalvelussa (viralliset dokumentit pdf-tiedostoina)
Linkki karttapalveluun:
Rantaosayleiskaavaehdotus 2020 karttapalvelu

Kaavaselostus

Oriveden_rantaosayleiskaava_kaavaselostus_voimaantulo_26052021_16022022.pdf

Kaavaselostuksen liitteet 1-18:

Kaava, kaavamerkinnät ja kaavamääräykset

Eräjärven kyläkaavaehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja sen karttaan pääset alla olevista linkeistä:

Emätilaselvitys

Arkeologiset inventoinnit

Luontoinventointi

Rakennetun ympäristön selvitys