Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, että:

  1. Luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.
  2. Vaalitaan rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä.
  3. Huolehditaan, että kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Oriveden asemakaava-alueet

Orivedellä asemakaava-aluetta ovat keskustaajama (kirkon seutu ja aseman seutu) sekä Hirsilä. Asemakaava-alueelle voidaan myöntää rakennuslupa, mikäli hanke on kaavan mukainen. Keskustaajamassa on voimassa lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksymä (ei oikeusvaikutteinen) yleiskaava.

Asemakaavan ulkopuolelle rakentaminen saattaa vaatia ns. suunnittelutarveratkaisun ennen kuin varsinainen rakennuslupa voidaan myöntää. Osa tällaisista suunnittelutarvealueista määräytyy suoraan lain nojalla ja osa ilmenee rakennusjärjestyksestä. Ennen rakennuspaikan hankintaa kannattaa tiedustella sen rakentamismahdollisuuksista rakennusvalvonnasta.

Rakentaminen ranta-alueille

Pohjoisella järvialueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava samoin kuin Iso Teerijärvellä. Näiden alueella voidaan rakennusluvat myöntää suoraan em. kaavojen perusteella. Muita kaupungin rantoja koskeva yleiskaavoitus on vireillä.

Lisäksi useilla järvillä on ranta-asemakaavoja (aik. rantakaavoja), joiden alueella rakennusluvat voidaan myöntää suoraan kyseisten kaavojen perusteella.

Muilla ranta-alueilla kuin ranta-asemakaava-alueilla tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueilla rakentaminen vaatii pääsääntöisesti poikkeusluvan (ei koske mm. olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista). Ranta-alueelle rakennettavan uuden rakennuksen poikkeusluvat käsittelee nykyisin Oriveden kaupungin ympäristölautakunta.

Vireillä olevat kaavahankkeet ja hiljattain voimaan tulleet muutokset

Lisätietoja vireillä olevista kaavahankkeista saa vähintään kerran vuodessa julkaistavasta kaavoituskatsauksesta. Uusista kaavahankkeista laaditaan aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta saa tietoa kaavahankkeesta ja sen käsittelyvaiheista sekä mahdollisuuksista vaikuttaa kaavan sisältöön.

Aholantie-Kaislahdentien asemakaavan muutos

Suunnittelualueena on Haapamäen radan, Teollisuustien, kantatien 58 ja Kaislahdentien rajaamaa aluetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alueelle yritystoimintaan soveltuvia tontteja ja päivittää alueen liikennejärjestelyjä sekä käyttötarkoitusmerkintöjä.

Aholantie-Kaislahdentie asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävänä 8.1.-7.2.2020 ja löytyy myös alta:

Lisätietoja asiasta saa kaupungin elinvoimapalveluista, vaihde p. (03) 5655 6000

Keskustien itäpuolisen alueen asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustien itäpuolisen alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muu valmisteluaineisto on ollut yleisesti nähtävänä 18.3.-16.4.2019 ja löytyy edelleen alta.

Nähtävilläoloaikana on ollut mahdollisuus kirjallisesti esittää mielipiteitä asiassa ja aineistoista on pyydetty lausunnot viranomaistahoilta.

Lisätietoja asiasta saa kaupungin elinvoimapalveluista, vaihde p. (03) 5655 6000

Aineistot:

Lehdistö-Varikko-Oriahde asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 16.4.2018 § 26 hyväksynyt Lehdistö-Varikko-Oriahde asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 7.6.2019 kumonnut asemakaavan muutoksen koulukeskuksen aluetta koskevan korttelin 34 YOU osalta.

Muilta osin kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 15.8.2019
Oriveden kaupunginhallitus

Mattilanpellon asemakaava (Mattilanniitty)

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 1.6.2020 § 30 hyväksynyt Mattilanpellon asemakaavan.

Orivedellä 1.6.2020 Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joten kaavan voimaantulo siirtyy.

Orvokkikujan asemakaavamuutos

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.6.2020 § 39 hyväksynyt Orvokkikujan asemakaavan muutoksen.
Orvokkikujan asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 12.8.2020
Kaupunginhallitus

Riihitien asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginhallitus on päätöksellään 10.2.2020 § 18 hyväksynyt Riihitien asemakaavan muutoksen.
Riihitien asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Sukkavartaan tasoristeyksen asemakaava

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 1.6.2020 § 29 hyväksynyt Sukkavartaan tasoristeyksen asemakaavan.

Orivedellä 1.4.2020
Oriveden kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joten asemakaavan alue on rakennuskiellossa (MRL 53 §), kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Sukkavartaan tasoristeyksen asemakaavan osittainen voimaantulo
Kaupunginvaltuuston 1.6.2020 § 29 hyväksymästä Sukkavartaan tasoristeyksen asemakaavaehdotuksesta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kaupunginhallitus on 17.8.2020 § 196 määrännyt MRL:n 201 §:n nojalla kaavan tulemaan osittain voimaan. Kaavaehdotus tulee voimaan tällä kuulutuksella kaavassa osoitettujen Viljamaantien ja Niemeläntien katualueiden aluevarausten osalta.

Orivedellä 18.8.2020
Oriveden kaupunginhallitus

Varismäen asemakaavamuutos

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginhallitus on päätöksellään 4.11.2019 § 254 hyväksynyt Varismäen asemakaavan muutoksen. Varismäen asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 13.1.2020
Oriveden kaupunginhallitus

Ota yhteyttä


Seppo Tingvall

Kaavoituspäällikkö

040 133 9133

Ota yhteyttä


Tea Jylhä

Kaavasuunnittelija

050 329 5303