Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, että:

  1. Luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.
  2. Vaalitaan rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä.
  3. Huolehditaan, että kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Oriveden asemakaava-alueet

Orivedellä asemakaava-aluetta ovat keskustaajama (kirkon seutu ja aseman seutu) sekä Hirsilä. Asemakaava-alueelle voidaan myöntää rakennuslupa, mikäli hanke on kaavan mukainen.

Asemakaavan ulkopuolelle rakentaminen saattaa vaatia ns. suunnittelutarveratkaisun ennen kun varsinainen rakennuslupa voidaan myöntää. Osa tällaisista suunnittelutarvealueista määräytyy suoraan lain nojalla ja osa ilmenee rakennusjärjestyksestä. Ennen rakennuspaikan hankintaa kannattaa tiedustella sen rakentamismahdollisuuksista rakennusvalvonnasta.


Nähtävillä olevat kaavahankkeet

Tämän otsikon alle on koottu kaavahankkeet, jotka ovat yleisesti nähtävillä. Hankkeista voi antaa palautetta nähtävilläoloaikana. Kaavahankkeista laaditaan aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta saa tietoa kaavahankkeesta ja sen käsittelyvaiheista sekä mahdollisuuksista vaikuttaa kaavan sisältöön.

Uimarannan asemakaavamuutos

Kaupunginhallitus päätti 11.4.2023 § 83 käynnistää Uimarannan asemakaavamuutoksen sekä 6.5.2024 § 98 asettaa Uimarannan asemakaavan muutoksen ehdotuksen yleisesti nähtäville. Hankkeen tavoitteena on tutkia alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä liikenne- ja pysäköimisjärjestelyjä ja päivittää alueen kaavamerkintöjä.

Kaavaehdotuksen aineistot ovat nähtävillä 15.5.14.6.2024 ja löytyvät alta. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus jättää muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana.

______________________________________________________________________________

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 22.11.-22.12.2023 ja löytyvät edelleen alta. Kaava-aineistoista on voinut jättää kirjallisen mielipiteen nähtävilläoloaikana.

Yhteiskoulun ja lukion asemakaavamuutos

Kaupunginhallitus päätti 21.8.2023 § 180 käynnistää Yhteiskoulun ja lukion asemakaavamuutoksen laatimiseen. Kaavahankkeen tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia opetustoiminnan kehittämiseen sekä ajantasaistaa asemakaavamerkintöjä.

Yhteiskoulun ja lukion osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 15.5.-14.6.2024. Kaava-aineistot löytyvät alta. Kaavaluonnosaineistosta voi jättää kirjallisen mielipiteen nähtävilläoloaikana.

 


Vireillä olevat asemakaavahankkeet

Tietoja vireillä olevista kaavahankkeista saa vähintään kerran vuodessa julkaistavasta kaavoituskatsauksesta. Uusista kaavahankkeista laaditaan aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta saa tietoa kaavahankkeesta ja sen käsittelyvaiheista sekä mahdollisuuksista vaikuttaa kaavan sisältöön.

Aholantie-Kaislahdentien asemakaavan muutos

Aholantie-Kaislahdentien asemakaavamuutoksen luonnos ja luonnosvaiheen selostus ovat olleet nähtävillä 7.6.-5.7.2021 ja löytyvät edelleen alta. Suunnittelualueena on Haapamäen radan, Teollisuustien, kantatien 58 ja Kaislahdentien rajaamaa aluetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alueelle yritystoimintaan soveltuvia tontteja ja päivittää alueen liikennejärjestelyjä sekä käyttötarkoitusmerkintöjä.

______________________________________________________________________________

Aholantie-Kaislahdentie asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävänä 8.1.-7.2.2020 ja löytyy myös alta:

Oripohjan yritysalueen laajennus

Oripohjan yritysalueen laajennuksen asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa uutta yritysaluetta. Samalla tarkastellaan voimassa olevien asemakaavojen päivitystarpeita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 6.4.-5.5.2023 ja löytyy edelleen alta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on voinut antaa palautetta nähtävilläoloaikana.

Lisätietoja asiasta saa kaupungin maankäyttöpalveluista puh. vaihde (03) 5655 6000.

Asemanvainion asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus päätti 22.1.2024 § 23 käynnistää Asemanvainion asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muun muassa päivittää alueen kaavamerkintöjä vastaamaan alueen rakentunutta tilannetta ja mahdollistamaan tulevaisuuden tarpeet, tutkia rakentumattoman Riihitien katualuevarauksen poistamista sekä tutkia yksittäisten asuinrakentamiseen soveltuvien tonttien osoittamista alueelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 21.2.-22.3.2024 ja löytyy alta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide nähtävilläoloaikana.

Rinnakkaistien asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus päätti 15.5.2023 § 101 käynnistää Rinnakkaistien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimisen. Kaavahankkeen tavoitteena on osoittaa valtatie 9:n rinnakkaisyhteys välille Hankaloilontie-Oritupa.

Rinnakkaistien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaavaehdotus on ollut nähtävillä 3.4.-3.5.2024. Kaava-aineistot löytyvät alta. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus jättää muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana.

______________________________________________________________________________

Rinnakkaistien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaavaluonnos on ollut nähtävillä 22.11.-22.12.2023 ja kaava-aineistot löytyvät edelleen alta. Kaavaluonnoksesta on voinut jättää kirjallisen mielipiteen nähtävilläoloaikana.

______________________________________________________________________________

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 22.6-18.8.2023 ja löytyy myös alta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on voinut jättää kirjallisen mielipiteen nähtävilläoloaikana.

Valtatie 9 liittymän asemakaavamuutos

ELY-keskus laatii valtatielle 9 parantamishankkeen tiesuunnitelmaa. Valtatie 9liittymän asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa alueen asemakaavaa siten, että se mahdollistaa tiesuunnitelman toteutumisen.

Vt 9 liittymän asemakaavamuutoksen ehdotus on ollut nähtävillä 3.4.-3.5.2024. Kaava-aineistot löytyvät alta. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus jättää muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana.

______________________________________________________________________________

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 10.1.-9.2.2024 ja löytyvät edelleen alta. Kaavaluonnoksesta on voinut jättää kirjallisen mielipiteen nähtävilläoloaikana.

 


Vireillä olevat kaavarunkohankkeet

Kaavarunko ei ole maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tarkoittama kaavataso, eikä sillä ole oikeusvaikutuksia. Esitystarkkuudeltaan kaavarunko on yleis- ja asemakaavan välissä. Vaikka kyseessä ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavataso, niin kaavarungon laatimisprosessi toteutetaan virallisen kaavaprosessin kaltaisesti osallistumis- ja lausuntomahdollisuudet tarjoten.

Hiedan alueen kaavarunko

Kaupunginhallitus päätti 11.9.2023 § 196 käynnistää Hiedan alueen kaavarungon. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa Hiedan alueen maankäytölliset mahdollisuudet ja toimia tukevana maankäytön visiona tarkempaa suunnittelua varten kaavoittamattomilla alueilla. Kaavarungon osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 22.11.-22.12.2023 ja löytyy edelleen alta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on voinut jättää kirjallisen mielipiteen nähtävilläoloaikana.


Viime vuosina voimaan tulleet asemakaavat

Kaikki voimassa olevat asemakaavat löytyvät kaupungin karttapavelusta. Kaavat saat näkyviin oikean ylälaidan karttatasopalkista kohdasta ”kaavat, maankäyttö ja rakentaminen”. Virallisia kaavadokumentteja voit tarkastella kilkkaamalla haluamaasi aluetta kartalta.

Mattilanpellon asemakaava (Mattilanniitty)

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 1.6.2020 § 30 hyväksynyt Mattilanpellon asemakaavan.

Mattilanpellon asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).
Orivedellä 19.1.2022
Oriveden kaupunginhallitus

 

 

Koulutien saattoliikennepaikan asemakaavamuutos

Asemakaavamuutoksen voimaantulo
Oriveden kaupunginhallitus on päätöksellään 7.6.2021 § 152 hyväksynyt Koulutien saattoliikennepaikan asemakaavamuutoksen.

Koulutien saattoliikennepaikan asemakaavamuutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 20.7.2021
Oriveden kaupunginhallitus

Lehdistö-Varikko-Oriahde asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 16.4.2018 § 26 hyväksynyt Lehdistö-Varikko-Oriahde asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 7.6.2019 kumonnut asemakaavan muutoksen koulukeskuksen aluetta koskevan korttelin 34 YOU osalta.

Muilta osin kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 15.8.2019
Oriveden kaupunginhallitus

Mäkitie-Hautakangas-Lehtimäki asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginhallitus on päätöksellään 7.6.2021 § 151 hyväksynyt Mäkitie-Hautakangas-Lehtimäki asemakaavamuutoksen.

Mäkitie-Hautakangas-Lehtimäki asemakaavamuutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 20.7.2021
Oriveden kaupunginhallitus

Oripohjan korttelien 14 ja 14a asemakaavamuutos

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 19.6.2023 § 35 hyväksynyt Oripohjan kortteleiden 14 ja 14a asemakaavan muutoksen.

Oripohjan kortteleiden 14 ja 14a asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 9.8.2023
Oriveden kaupunginhallitus

Orvokkikujan asemakaavamuutos

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.6.2020 § 39 hyväksynyt Orvokkikujan asemakaavan muutoksen.
Orvokkikujan asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 12.8.2020
Kaupunginhallitus

Riihitien asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginhallitus on päätöksellään 10.2.2020 § 18 hyväksynyt Riihitien asemakaavan muutoksen.
Riihitien asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Sukkavartaan tasoristeyksen asemakaava

Asemakaavamuutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 1.6.2020 § 29 hyväksynyt Sukkavartaan asemakaavamuutoksen.

Sukkavartaan asemakaavamuutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 13.7.2021
Oriveden kaupunginhallitus

 

Varismäen asemakaavamuutos

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginhallitus on päätöksellään 4.11.2019 § 254 hyväksynyt Varismäen asemakaavan muutoksen. Varismäen asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 13.1.2020
Oriveden kaupunginhallitus

Verstastien asemakaavamuutos

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 24.10.2022 § 52 hyväksynyt Verstastien asemakaavan muutoksen.
Verstastien asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 18.1.2023
Oriveden kaupunginhallitus

 

 


Rakentaminen ranta-alueille

Pohjoisella järvialueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava samoin kuin Iso Teerijärvellä. Näiden alueella voidaan rakennusluvat myöntää suoraan em. kaavojen perusteella.

Useilla järvillä on ranta-asemakaavoja (aik. rantakaavoja), joiden alueella rakennusluvat voidaan myöntää suoraan kyseisten kaavojen perusteella. Lisäksi Orivedellä on kaupungin ranta-alueet kattava rantaosayleiskaava.

Muilla ranta-alueilla kuin ranta-asemakaava-alueilla tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueilla rakentaminen vaatii pääsääntöisesti poikkeusluvan (ei koske mm. olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista).

Ranta-alueelle rakennettavan uuden rakennuksen poikkeusluvat käsittelee Oriveden kaupungin ympäristölautakunta.

Ota yhteyttä


Antti Kivikko

Maankäyttöpäällikkö

040 133 9133

Ota yhteyttä


Dennis Somelar

Kaavasuunnittelija

040 133 9087