Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, että:

  1. Luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.
  2. Vaalitaan rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä.
  3. Huolehditaan, että kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Oriveden asemakaava-alueet

Orivedellä asemakaava-aluetta ovat keskustaajama (kirkon seutu ja aseman seutu) sekä Hirsilä. Asemakaava-alueelle voidaan myöntää rakennuslupa, mikäli hanke on kaavan mukainen.

Asemakaavan ulkopuolelle rakentaminen saattaa vaatia ns. suunnittelutarveratkaisun ennen kun varsinainen rakennuslupa voidaan myöntää. Osa tällaisista suunnittelutarvealueista määräytyy suoraan lain nojalla ja osa ilmenee rakennusjärjestyksestä. Ennen rakennuspaikan hankintaa kannattaa tiedustella sen rakentamismahdollisuuksista rakennusvalvonnasta.


Vireillä olevat kaavahankkeet

Tietoja vireillä olevista kaavahankkeista saa vähintään kerran vuodessa julkaistavasta kaavoituskatsauksesta. Uusista kaavahankkeista laaditaan aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta saa tietoa kaavahankkeesta ja sen käsittelyvaiheista sekä mahdollisuuksista vaikuttaa kaavan sisältöön.

Aholantie-Kaislahdentien asemakaavan muutos

Aholantie-Kaislahdentien asemakaavamuutoksen luonnos ja luonnosvaiheen selostus ovat olleet nähtävillä 7.6.-5.7.2021 ja löytyvät edelleen alta. Suunnittelualueena on Haapamäen radan, Teollisuustien, kantatien 58 ja Kaislahdentien rajaamaa aluetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alueelle yritystoimintaan soveltuvia tontteja ja päivittää alueen liikennejärjestelyjä sekä käyttötarkoitusmerkintöjä.

____________________________________________________________________________________________________________

Aholantie-Kaislahdentie asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävänä 8.1.-7.2.2020 ja löytyy myös alta:

Mattilanpellon asemakaava (Mattilanniitty)

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 1.6.2020 § 30 hyväksynyt Mattilanpellon asemakaavan.

Orivedellä 1.6.2020 Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joten kaavan voimaantulo siirtyy.

Verstastien asemakaavamuutos

Verstastien kaavamuutos koskee Oripohjan teollisuusalueen kortteleita 7d ja 7c sekä katu- ja puistoaluetta ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa aluetta. Muutoksen tarkoitus on laajentaa korttelialueita ja leventää Verstastien katualuetta.

Luonnoksen nähtävilläolon jälkeen suunnittelualueeseen on kohdistunut merkittäviä muutoksia, ja päivitetty kaavaluonnos asetetaan uudelleen nähtäville. Luonnos on nähtävillä 11.10.-9.11.2021 verkkosivujen lisäksi Oriveden kaupungin tiloissa osoitteessa Keskustie 23 2. krs viraston aukioloaikoina kello 9.00-15.00. Nähtävilläoloaikana voi jättää mielipiteen ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@orivesi.fi tai postitse: Oriveden kaupunki, Elinvoimapalvelut / Kaavoitus, PL 7, 35301 ORIVESI.

Järjestämme asemakaavan luonnosvaiheen yleisötilaisuuden torstaina 21.10.2021 kello 16 alkaen Oriveden kaupungintalolla. Tilaisuudessa noudatetaan Pirkanmaan alueellisia koronavirussuosituksia.

______________________________________________________________________________________________________________

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ensimmäinen luonnos ovat olleet nähtävillä 16.2.2021–17.3.2021 ja löytyvät edelleen alta.

Kaavaluonnoksesta on voinut jättää mielipiteen nähtävilläoloaikana.

Lisätietoja asiasta saa kaupungin elinvoimapalveluista puh. vaihde (03) 5655 6000.


Viime vuosina voimaan tulleet asemakaavat

Kaikki voimassa olevat asemakaavat löytyvät Kaavakartat-karttapalvelusta.

Koulutien saattoliikennepaikan asemakaavamuutos

Asemakaavamuutoksen voimaantulo
Oriveden kaupunginhallitus on päätöksellään 7.6.2021 § 152 hyväksynyt Koulutien saattoliikennepaikan asemakaavamuutoksen.

Koulutien saattoliikennepaikan asemakaavamuutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 20.7.2021
Oriveden kaupunginhallitus

Lehdistö-Varikko-Oriahde asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 16.4.2018 § 26 hyväksynyt Lehdistö-Varikko-Oriahde asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 7.6.2019 kumonnut asemakaavan muutoksen koulukeskuksen aluetta koskevan korttelin 34 YOU osalta.

Muilta osin kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 15.8.2019
Oriveden kaupunginhallitus

Mäkitie-Hautakangas-Lehtimäki asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginhallitus on päätöksellään 7.6.2021 § 151 hyväksynyt Mäkitie-Hautakangas-Lehtimäki asemakaavamuutoksen.

Mäkitie-Hautakangas-Lehtimäki asemakaavamuutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 20.7.2021
Oriveden kaupunginhallitus

Orvokkikujan asemakaavamuutos

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.6.2020 § 39 hyväksynyt Orvokkikujan asemakaavan muutoksen.
Orvokkikujan asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 12.8.2020
Kaupunginhallitus

Riihitien asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginhallitus on päätöksellään 10.2.2020 § 18 hyväksynyt Riihitien asemakaavan muutoksen.
Riihitien asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Sukkavartaan tasoristeyksen asemakaava

Asemakaavamuutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 1.6.2020 § 29 hyväksynyt Sukkavartaan asemakaavamuutoksen.

Sukkavartaan asemakaavamuutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 13.7.2021
Oriveden kaupunginhallitus

 

Varismäen asemakaavamuutos

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginhallitus on päätöksellään 4.11.2019 § 254 hyväksynyt Varismäen asemakaavan muutoksen. Varismäen asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 13.1.2020
Oriveden kaupunginhallitus


Rakentaminen ranta-alueille

Pohjoisella järvialueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava samoin kuin Iso Teerijärvellä. Näiden alueella voidaan rakennusluvat myöntää suoraan em. kaavojen perusteella. Muita kaupungin rantoja koskeva yleiskaavoitus on vireillä.

Lisäksi useilla järvillä on ranta-asemakaavoja (aik. rantakaavoja), joiden alueella rakennusluvat voidaan myöntää suoraan kyseisten kaavojen perusteella.

Muilla ranta-alueilla kuin ranta-asemakaava-alueilla tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueilla rakentaminen vaatii pääsääntöisesti poikkeusluvan (ei koske mm. olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista). Ranta-alueelle rakennettavan uuden rakennuksen poikkeusluvat käsittelee Oriveden kaupungin ympäristölautakunta.

Ota yhteyttä


Seppo Tingvall

Kaavoituspäällikkö

040 133 9133

Ota yhteyttä


Niina Tiittanen

Vs. kaavasuunnittelija

050 329 5303